Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Khoa học và Công nghệ

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

 

Thực hiện Kế hoạch số 44/KH-SKHCN ngày 29/5/2024 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc Kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2024, ngày 28/6/2024 Đoàn kiểm tra Cải cách hành chính của Sở Khoa học và Công nghệ do đồng chí Trần Quốc Anh – Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ làm Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác cải cách hành chính (CCHC) tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Chi cục TĐC).

 

Theo báo cáo, ngay từ đầu năm, Chi cục TĐC đã ban hành các kế hoạch về CCHC năm 2024. Tổng số thủ tục hành chính (TTHC) thuộc trách nhiệm, thẩm quyền giải quyết của Chi cục TĐC là 11 TTHC; 100% TTHC đã được công bố công khai trên bảng niêm yết theo đúng quy định. Tại thời điểm kiểm tra, từ ngày 01/01/2024 đến ngày 31/5/2024, Chi cục TĐC thực hiện tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả 1.492 hồ sơ, trong đó: 682 hồ sơ qua cổng Dịch vụ công của tỉnh; 810 hồ sơ trên Hệ thống thông tin một cửa quốc gia; 100% hồ sơ giải quyết TTHC của đơn vị được trả trước hạn và đúng hạn cho cá nhân, tổ chức. Từ đầu năm đến nay, Chi cục TĐC không có đơn phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức đối với quy định TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị. Tỷ lệ số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết TTHC đạt tỷ lệ 100%. Đơn vị đã thực hiện tốt các quy định về quản lý, sử dụng công chức; hoàn thành việc xây dựng đề án vị trí việc làm bảo đảm theo quy định. Trong 6 tháng đầu năm, đơn vị thực hiện lập hồ sơ đề nghị tinh giản biên chế cho 01 công chức; thực hiện quy trình bổ nhiệm 02 trưởng phòng theo đúng quy hoạch được phê duyệt, đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn và theo đúng thẩm quyền được phân cấp.

Trên cơ sở ý kiến của thành viên trong đoàn kiểm tra và nội dung giải trình của Chi cục TĐC, đồng chí Trần Quốc Anh – Phó Giám đốc Sở đánh giá Chi cục TĐC đã có nhiều nỗ lực, cố gắng trong công tác CCHC. Đồng thời yêu cầu, Chi cục TĐC cần quán triệt công tác CCHC là nhiệm vụ quan trọng, vừa cấp bách, vừa thường xuyên tới đội ngũ công chức, người lao động tại đơn vị; cần quan tâm hơn nữa đến việc triển khai các nhiệm vụ, nội dung công tác CCHC năm 2024 đảm bảo hiệu quả, đúng tiến độ đề ra; đẩy mạnh công tác tuyên truyền CCHC trọng tâm là cải cách TTHC; tiếp tục tăng cường tuyên truyền tới các cơ quan, tổ chức, cá nhân về thực  hiện thanh toán trực tuyến qua nền tảng thanh toán Payment Platform theo yêu cầu tại Công văn số 566/SKHCN-VP ngày 07/6/2024 của Sở Khoa học và Công nghệ. Tiếp tục đào tạo nâng cao chất lượng đội ngũ công chức thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn. Tiếp tục triển khai, thực hiện các nội dung chuyển đổi số; triển khai Đề án xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2019 - 2025./.

Lương Thị Thanh Huế - Chuyên viên Văn phòng Sở