1. Hỗ trợ doanh nghiệp trong lĩnh vực Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo:

- Số điện thoại: 02053.811.868        Di động: 0982.489.688

2. Tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị: 

- Số điện thoại: 02053.875.806  

- Hộp thư điện tử: tiepnhanphananhkiennghiskhcnls@gmail.com

CHUYÊN MỤC TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

Tiếp nhận các thông tin phản ánh, kiến nghị về bức xúc, tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và tâm tư nguyện vọng của quần chúng nhân, nhân dân.

Mọi thông tin cá nhân của người phản ánh và nội dung phản ánh đều được giữ bí mật theo quy định.