Sở Khoa học và Công nghệ tiền thân là Ban Kỹ thuật tỉnh Lạng Sơn được thành lập đầu năm 1962. Từ ngày thành lập đến nay, tên cơ quan đã được thay đổi theo chức năng, nhiệm vụ qua các thời kỳ:

Năm 1962

: Ban Kỹ thuật tỉnh Lạng Sơn

Năm 1968

: Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Lạng Sơn

Năm 1976

: Ban Khoa học Kỹ thuật tỉnh Cao Lạng

Năm 1979

: Ban Khoa học Kỹ thuật tỉnh Lạng Sơn

Năm 1983

: Ủy Ban Khoa học Kỹ thuật tỉnh Lạng Sơn

Năm 1988

: Ban Khoa học Kỹ thuật tỉnh Lạng Sơn

Năm 1993 - 2002

: Sở Khoa học - Công nghệ và Môi trường tỉnh Lạng Sơn

Năm 2003 đến nay

: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn