Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Khoa học và Công nghệ

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Triển khai hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ năm 2022

Để triển khai có hiệu quả Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021 - 2030 (sau đây viết tắt là Chương trình) và Kế hoạch số 79/KH-UBND ngày 05/4/2021 của UBND tỉnh Lạng Sơn về nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 - 2025, trong năm 2022, Sở Khoa học và Công nghệ (Sở KHCN) đã tham mưu UBND tỉnh Lạng Sơn ban hành Kế hoạch số 73/KH-UBND ngày 04/4/2022 về thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2022. 

Công tác thông tin, truyền thông về năng suất chất lượng đã được tăng cường với các hình thức thông tin, truyền thông đa dạng để phổ biến, chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm về cải tiến, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm hàng hóa, dịch vụ tại doanh nghiệp, địa phương. Sở KHCN đã chỉ đạo Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Chi cục) tổ chức 01 cuộc Hội nghị tập huấn để phổ biến kiến thức chung về nâng cao năng suất, chất lượng cho doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh. Nhằm đào tạo nguồn nhân lực cho hoạt động nâng cao năng suất chất lượng, Chi cục đã tổ chức 01 cuộc Hội nghị đào tạo kiến thức về nâng cao năng suất, chất lượng cho sinh viên các trường cao đẳng, dạy nghề trên địa bàn tỉnh.

Trong năm 2022, 06 Dự án khoa học và công nghệ đã được triển khai để hỗ trợ 62 doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:

- Dự án “Hỗ trợ chứng nhận sản phẩm, hàng hóa phù hợp với tiêu chuẩn/quy chuẩn kỹ thuật; xây dựng tiêu chuẩn cơ sở và công bố hợp chuẩn, hợp quy”: đã lựa chọn, ký kết với 13 doanh nghiệp, 02 hợp tác xã tham gia dự án với 65 sản phẩm của doanh nghiệp, hợp tác xã được hỗ trợ chứng nhận hợp chuẩn/hợp quy, xây dựng tiêu chuẩn cơ sở và công bố hợp chuẩn, hợp quy. Cụ thể: 44 sản phẩm được hỗ trợ chứng nhận hợp chuẩn/hợp quy, 12 sản phẩm được hỗ trợ công bố hợp chuẩn dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, 19 sản phẩm được hỗ trợ xây dựng tiêu chuẩn cơ sở. Căn cứ kết quả thử nghiệm và đánh giá trực tiếp tại doanh nghiệp, đã có 04 doanh nghiệp được cấp 07 giấy chứng nhận hợp chuẩn/hợp quy cho các sản phẩm vật liệu xây dựng phù hợp tiêu chuẩn/quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

Triển khai tư vấn, hướng dẫn và hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện chứng nhận hợp chuẩn/hợp quy tại Công ty TNHH khai thác mỏ Huyền Sơn (Ảnh: Hà Thơ)

- Dự án “Hỗ trợ xây dựng mô hình điểm áp dụng đồng bộ các hệ thống quản lý chất lượng, công cụ cải tiến năng suất chất lượng, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất, chất lượng phù hợp với điều kiện của tổ chức, doanh nghiệp”: hỗ trợ 03 doanh nghiệp tham gia dự án.

- Dự án “Thúc đẩy áp dụng các hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất, chất lượng cơ bản và đặc thù cho ngành, lĩnh vực đối với một số tổ chức trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn”: hỗ trợ 11 doanh nghiệp, 09 hợp tác xã tham gia dự án, trong đó: 08 doanh nghiệp áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn ISO 9001:2015; 02 doanh nghiệp áp dụng 5S; 01 doanh nghiệp áp dụng hệ thống quản lý an toàn thực phẩm theo Tiêu chuẩn ISO 22000:2018.

- Dự án “Triển khai áp dụng thực hành nông nghiệp tốt (GAP/GAHP) và thực hành sản xuất nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn”: hỗ trợ 01 doanh nghiệp, 07 hợp tác xã tham gia dự án.

- Dự án “Hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn”: hỗ trợ 03 doanh nghiệp, 12 hợp tác xã với 16 sản phẩm được hỗ trợ là các sản phẩm được công nhận là sản phẩm OCOP của tỉnh.

- Dự án “Hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số để thiết lập, tối ưu hóa, hiện đại hóa hệ thống quản trị doanh nghiệp”: hỗ trợ 03 doanh nghiệp tham gia dự án.

Việc triển khai hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ trên địa bàn tỉnh cơ bản đã bám sát mục tiêu, kế hoạch đề ra. Đã thay đổi, nâng cao nhận thức cho doanh nghiệp về nghiên cứu, đổi mới, chuyển giao và ứng dụng công nghệ, áp dụng các giải pháp về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hệ thống quản lý để nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ. Các doanh nghiệp tham gia các dự án đã tích cực phối hợp với đơn vị chủ trì triển khai dự án để thực hiện nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ do mình sản xuất, cung cấp./.

Lưu Thảo Linh


Nguồn:sokhcn.langson.gov.vn Sao chép liên kết