Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Khoa học và Công nghệ

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thông tư số 03/2024/TT-BKHCN ngày 15/4/2024 của Bộ KH&CN về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2013/TT-BKHCN ngày 26/9/2013 của Bộ trưởng Bộ KH&CN quy định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2 đã được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 07/2019/TT-BKHCN ngày 26/7/2019 của Bộ trưởng Bộ KH&CN

Ngày 15/4/2024, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư số 03/2024/TT-BKHCN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2013/TT-BKHCN ngày 26/9/2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2 đã được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 07/2019/TT-BKHCN  ngày 26/7/2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Ngày 07/5/2024, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 790/QĐ-BKHCN về việc đính chính Thông tư số 03/2024/TT-BKHCN ngày 15 tháng 4 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2013/TT-BKHCN ngày 26 tháng 9 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2 đã được sửa đổi, bổ sung bởi thông tư số 07/2019/TT-BKHCN ngày 26 tháng 7 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ. Điều 2 của Quyết định nêu rõ: "Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và là bộ phận không thể tách rời của Thông tư số 03/2024/TT-BKHCN ngày 15 tháng 4 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ".

Theo đó Thông tư số 03/2024/TT-BKHCN kèm theo Quyết định số 790/QĐ-BKHCN đã sửa đổi, bổ sung Danh mục phương tiện đo, biện pháp kiểm soát về đo lường và chu kỳ kiểm định phương tiện đo quy định tại khoản 1 Điều 4 Thông tư số 23/2013/TT-BKHCN đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 2 Điều 1 Thông tư số 07/2019/TT-BKHCN, cụ thể như sau: Bổ sung 01 chủng loại phương tiện đo nhóm 2 - Thiết bị đo điện năng sạc pin xe điện (Gồm: Thiết bị đo điện năng xoay chiều sạc pin xe đạp điện, xe máy điện; Thiết bị đo điện năng xoay chiều sạc pin xe ô tô điện; Thiết bị đo điện năng một chiều sạc pin xe ô tô điện) vào danh mục. Trong đó quy định cụ thể Thiết bị đo điện năng xoay chiều sạc pin xe đạp điện, xe máy điện có chu kỳ kiểm định là 60 tháng; Thiết bị đo điện năng xoay chiều sạc pin xe ô tô điện có chu kỳ kiểm định là 36 tháng và Thiết bị đo điện năng một chiều sạc pin xe ô tô điện có chu kỳ kiểm định là 36 tháng. Các phương tiện đo mới bổ sung trên đều phải áp dụng biện pháp kiểm soát về đo lường như: Phê duyệt mẫu, kiểm định ban đầu, kiểm định định kỳ và kiểm định sau sửa chữa.

Hình ảnh: Một số trạm sạc xe điện

Thông tư 03/2024/TT-BKHCN ngày 15/4/2024 của Bộ Khoa học và Công nghệ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/10/2024.

Nông Thị Hiền Anh

Phòng Nghiệp vụ Đo lường - Tổng hợp, Chi cục TĐC