Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Khoa học và Công nghệ

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kiểm tra việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2024

          Thực hiện Quyết định số 329/QĐ-UBND ngày16 tháng 02 năm 2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt Kế hoạch kiểm tra việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2024.

Ngày 02 và 04/4/2024, Đoàn kiểm tra việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2024 được thành lập theo Quyết định số 02/QĐ-BCĐISO ngày 07/3/2024 của BCĐISO tỉnh Lạng Sơn (sau đây gọi tắt là Đoàn Kiểm tra) do ông Trần Quốc Anh, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn làm Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra tại Sở Tư pháp, Sở Tài Nguyên và Môi trường, Sở Giao thông Vận tải.

Ông Trần Quốc Anh, Phó Giám đốc Sở KH&CN, Trưởng đoàn Kiểm tra

Ông Lã Xuân Trường, Phó Chánh Văn phòng Sở Giao thông Vận tải báo cáo tình hình áp dụng ISO tại đơn vị

          Đoàn Kiểm tra tiến hành kiểm tra kết quả triển khai thực hiện, phạm vi áp dụng, sự tuân thủ của cơ quan đối với tất cả các yêu cầu của tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015, các quy định tại Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO vào hoạt động của các cơ quan. Đồng thời, Đoàn kiểm tra đã kiểm tra trực tiếp việc áp dụng các quy trình ISO trong giải quyết TTHC của các phòng chuyên môn thuộc của đơn vị chịu sự kiểm tra.

          Qua kiểm tra, Đoàn kiểm tra đã chỉ ra một số tồn tại, hạn chế của các đơn vị trong việc duy trì và cải tiến HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 và yêu cầu các cơ quan chịu sự kiểm tra khắc phục. Trong quá trình kiểm tra các thành viên Đoàn kiểm tra đã trực tiếp hướng dẫn, tháo gỡ một số khó khăn, vướng mắc cho thư ký ISO và các công chức chuyên môn tại các đơn vị áp dụng được thống nhất theo yêu cầu của Tiêu chuẩn.

Lộc Mỹ Ngân