Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Khoa học và Công nghệ

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Hướng dẫn xây dựng và triển khai thực hiện chương trình so sánh liên phòng về đo lường

Ngày 18/7/2023, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 1537/QĐ-BKHCN Hướng dẫn xây dựng và triển khai thực hiện chương trình so sánh liên phòng về đo lường.

Ảnh minh họa (nguồn internet)

Văn bản này hướng dẫn xây dựng và triển khai thực hiện chương trình so sánh liên phòng về đo lường nhằm thực hiện đánh giá năng lực kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệp phương tiện đo, chuẩn đo lường của tổ chức tham gia thực hiện chương trình so sánh liên phòng.

Theo đó, Chương trình so sánh liên phòng cấp quốc gia đáp ứng 03 tiêu chí: Tổ chức điều phối là Viện Đo lường Việt Nam thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng hoặc tổ chức giữ chuẩn đo lường quốc gia; Kết quả thực hiện chương trình được sử dụng tại ít nhất hai ngành, lĩnh vực, địa phương hoặc được dùng để lựa chọn tổ chức điều phối trong chương trình so sánh liên phòng cơ sở; Mang mã số chương trình so sánh liên phòng cấp quốc gia theo hướng dẫn. Chương trình so sánh liên phòng cấp cơ sở đáp ứng 3 tiêu chí: Tổ chức điều phối là các tổ chức giữ, duy trì, bảo quản và khai thác, sử dụng chuẩn đo lường của ngành, lĩnh vực hoặc vùng hoặc địa phương và đã tham gia thực hiện chương trình so sánh liên phòng cấp quốc gia; Kết quả thực hiện chương trình được áp dụng trong phạm vi ngành, lĩnh vực, vùng, địa phương; Mang mã số chương trình so sánh liên phòng cơ sở theo hướng dẫn.

Trình tự chung triển khai chương trình so sánh liên phòng gồm 07 bước: Xây dựng dự thảo thủ tục kỹ thuật; Mời các tổ chức tham gia thực hiện chương trình; Tổ chức hội thảo chuẩn bị; Tổ chức luân chuyển mẫu so sánh và thực hiện so sánh theo thủ tục kỹ thuật; Xây dựng dự thảo báo cáo kết quả; Tổ chức hội thảo kết thúc; Xem xét phê duyệt và công bố kết quả chính thức.

Bộ Khoa học và Công nghệ giao Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng là đầu mối rà soát, tổng hợp yêu cầu thực tế hành năm, trình Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ xem xét sửa đổi, bổ sung hướng dẫn này.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định tại file đính kèm.

Nguyễn Như Thủy

Tệp đính kèm
Tệp đính kèmSize
quyet-dinh-1537.pdf1.33 MB
Post type
Featured

Nguồn:sokhcn.langson.gov.vn Sao chép liên kết