Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Khoa học và Công nghệ

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Nghiệm thu dự án Xây dựng nhãn hiệu tập thể cho cây giống lâm nghiệp của huyện Hữu Lũng tỉnh Lạng Sơn

          Ngày 02/5/2024, tại Sở Khoa học và Công nghệ, Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc Đề án triển khai Chiến lược sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã tiến hành họp đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện dự án “Xây dựng nhãn hiệu tập thể cho cây giống lâm nghiệp của huyện Hữu Lũng tỉnh Lạng Sơn”.

Chủ nhiệm dự án là TS. Ngô Thị Tân Hương, Giảng viên khoa Khoa học cơ bản. Đơn vị Chủ trì là Trường Đại học Kinh tế  và Quản trị kinh doanh, Đại học Thái Nguyên.

Dự án “Xây dựng nhãn hiệu tập thể cho cây giống lâm nghiệp của huyện Hữu Lũng tỉnh Lạng Sơn” thuộc Đề án triển khai Chiến lược Phát triển tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đến năm 2030 được thực hiện từ tháng 8 năm 2022  đến tháng 2 năm 2024. Mục tiêu của dự án là xác lập quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu tập thể cho cây giống lâm nghiệp huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn nhằm bảo hộ quyền và lợi ích chính đáng, kiểm soát và nâng cao chất lượng sản phẩm.

Đơn vị thực hiện báo cáo tóm tắt kết quả trước Hội đồng khoa học và công nghệ

Trong quá trình thực hiện dự án, đơn vị đã tiến hành điều tra, đánh giá về sản phẩm và vùng sản xuất cây giống lâm nghiệp; thiết kế hệ thống nhận diện; xây dựng hệ thống quản lý và sử dụng nhãn hiệu tập thể; xây dựng công cụ quảng bá… Sau khi hoàn thành các nội dụng dự án, tháng 01 năm 2024 nhãn hiệu tập thể cây giống lâm nghiệp Hữu Lũng đã được Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ cấp văn bằng bảo hộ.

Cây giống lâm nghiệp huyện Hữu Lũng

Trên cơ sở xem xét hồ sơ dự án, nghiên cứu nội dung báo cáo và nghe chủ nhiệm dự án trình bày kết quả thực hiện Hội đồng Khoa học và Công nghệ đã nhận xét, đánh giá kết quả thực hiện dự án. Dự án đã xây dựng nhãn hiệu tập thể cho cây giống lâm nghiệp của huyện Hữu Lũng, từ đó góp phần nâng cao giá trị, danh tiếng của sản phẩm cây giống lâm nghiệm Hữu Lũng trên thị trường, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp cho cộng đồng người dân, bảo đảm và nâng cao đời sống của người dân, kinh tế - xã hội của huyện nói riêng và của tỉnh nói chung. Kết quả của dự án có giá trị khoa học, có khả năng ứng dụng vào thực tiễn. Hội đồng khoa học và công nghệ nhất trí nghiệm thu kết quả thực hiện dự án.

Nguyễn Trịnh Minh Hằng