1. Công ty cổ phần giống Lâm nghiệp vùng Đông Bắc

2. Công ty TNHH Bảo Long

3. Công ty TNHH Chế biến và Xuất khẩu Nông lâm sản Lạng Sơn

4. Công ty Cổ phần Giống cây trồng Lạng Sơn

5. Hợp tác xã Nông nghiệp 1-Gia Miễn

6. Công ty TNHH Công nghệ và Đầu tư IZIVAN