Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Khoa học và Công nghệ

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Phát huy tiềm lực khoa học công nghệ góp phần xây dựng lực lượng Công an tỉnh Lạng Sơn thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại theo tinh thần Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị

Thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW Nghị quyết của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới". Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác nghiên cứu khoa học đối với việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đảm bảo An ninh trật tự, xây dựng lực lượng. Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn đã tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn đặt hàng các nhiệm vụ Khoa học Công nghệ về các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đảm bảo An ninh trật tự, xây dựng lực lượng Công an trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW Nghị quyết của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới". Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác nghiên cứu khoa học đối với việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đảm bảo An ninh trật tự, xây dựng lực lượng. Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn đã tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn đặt hàng các nhiệm vụ Khoa học Công nghệ về các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đảm bảo An ninh trật tự, xây dựng lực lượng Công an trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Hoạt động nghiên cứu khoa học của Công an tỉnh Lạng Sơn đã không ngừng phấn đấu, khắc phục khó khăn và phát huy mọi nguồn lực trong hoạt động; bám sát các nội dung, định hướng chỉ đạo và hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ, Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an - Bộ Công an và Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn. Hoạt động nghiên cứu khoa học của Công an tỉnh Lạng Sơn phát triển mạnh hơn so với các giai đoạn trước tập trung đẩy mạnh tổ chức thực hiện trên các lĩnh vực nên có những bước đột phá trong việc xây dựng và phát triển khoa học và công nghệ trong thời kỳ cách mạng khoa học, công nghệ 4.0. Trong giai đoạn vừa qua, Công an tỉnh Lạng Sơn đã có các đề tài tập trung nghiên cứu xây dựng hệ thống các giải pháp đáp ứng yêu cầu bảo vệ an ninh biên giới, an ninh tôn giáo, an ninh nông thôn và các vấn đề tư tưởng -văn hóa, như: Nghiên cứu một số giải pháp nâng cao hiệu quả bảo vệ đường biên mốc giới quốc gia trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động điều tra các vụ mua bán người qua biên giới tỉnh Lạng Sơn, Một số giải pháp nhằm ngăn chặn, hạn chế tình trạng công dân Lạng Sơn xuất cảnh trái phép qua biên giới Lạng Sơn, Xây dựng phần mềm quản lý đối tượng nghiện ma túy; các giải pháp phòng chống tội phạm buôn bán, vận chuyển và lưu hành tiền giả, Một  số  giải  pháp nâng   cao   hiệu  quả công  tác  của  Lực lượng công an trong Phong  trào  toàn  dân bảo  vệ  an  ninh  Tổ quốc  trên  địa  bàn tỉnh Lạng Sơn trong tình hình mới , Một  số  giải  pháp nâng  cao  hiệu  quả công tác phòng chống tội phạm xâm hại  trẻ  em  trên  địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Nghiên  cứu  xây dựng hệ thống cơ sở dữ  liệu  cung  cấp thông  tin  đối  tượng có  tiền  án,  tiền  sự trên  địa  bàn  tỉnh Lạng  Sơn  phục  vụ công  tác đấu  tranh phòng,  chống  tội phạm,  ... Các kết quả nghiên cứu KH&CN đã góp phần cung cấp luận cứ khoa học cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo cho Công an tỉnh phục vụ thiết thực cho nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, góp phần đảm bảo an ninh ổn định chính trị trên địa bàn tỉnh. Cụ thể như một số đề tài được áp dụng rất hiệu quả gần đây như: các  giải  pháp nâng   cao   hiệu  quả công  tác  của  Lực lượng công an trong Phong  trào  toàn  dân bảo  vệ  an  ninh  Tổ quốc  trên  địa  bàn tỉnh Lạng Sơn trong tình hình mới. Kết quả của đề tài đã đánh giá thực trạng Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Đánh giá hiệu quả công tác của lực lượng công an trong Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh và đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác của Lực lượng công an trong Phong trào toàn dân bảo vệ an  ninh  Tổ  quốc  trên  địa  bàn  tỉnh Lạng Sơn trong tình hình mới. Đề tài một  số  giải  pháp nâng  cao  hiệu  quả công tác phòng chống tội phạm xâm hại  trẻ  em  trên  địa bàn tỉnh Lạng Sơn là công trình khoa học đầu tiên nghiên cứu về công tác phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn với những nét đặc thù riêng, góp phần bổ sung lý luận, tổng kết thực tiễn, là cơ sở để các cơ quan chức năng, nhất là lực lượng Công an tỉnh Lạng Sơn nghiên cứu, vận dụng, triển khai thực hiện, một nguồn tài liệu khoa học để các cơ quan chức năng nghiên cứu, tham khảo phục vụ công tác tham mưu, đề xuất chủ trương, chính sách và hoàn thiện hệ thống pháp luật về công tác phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em, nguồn tư liệu để tuyên truyền góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người dân tích cực tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác, đấu tranh với tội phạm xâm hại trẻ em. Đề tài Nghiên  cứu  xây dựng hệ thống cơ sở dữ  liệu  cung  cấp thông  tin  đối  tượng có  tiền  án,  tiền  sự trên  địa  bàn  tỉnh Lạng  Sơn  phục  vụ công  tác đấu  tranh phòng,  chống  tội phạm đề tài đã Xây  dựng  01 phần  mềm  quản  lý  đối tượng có tiền án, tiền sự trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn phục vụ công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm. Xây dựng cơ sở dữ liệu về các đối tượng trên theo yêu cầu quản lý của ngành Công an. Phần mềm trên môi trường mạng đáp ứng được yêu cầu quản lý của ngành Công an; Tích hợp các thông tin, dữ liệu: Sổ tay truy nã điện tử, thông  tin  người  nghiện  ma  túy...; Đảm bảo an toàn an ninh thông tin trên môi trường mạng, Cơ sở dữ liệu được thiết kế đảm bảo  tuân  thủ  các  quy  định  hiện hành, chứa thông tin của 35.000 đối tượng có tiền án, tiền sự trên địa bàn  tỉnh  Lạng  Sơn đáp  ứng  yêu cầu được cập nhật thường xuyên.

Phát huy vai trò công tác nghiên cứu lý luận, khoa học, dự báo chiến lược và ứng dụng khoa học, công nghệ vào các mặt công tác Công an trong tình hình hiện nay là xu thế tất yếu, là nhiệm vụ thường xuyên, là giải pháp quan trọng, chiến lược không thể thiếu để nâng cao hiệu lực, hiệu quả các mặt công tác Công an, nhất là trong xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới theo đúng tinh thần thực hiện Nghị quyết 12 ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị xác định phát triển khoa học kỹ thuật và công nghệ là một trong những nhiệm vụ, giải pháp quan trọng để xây dựng lực lượng Công an nhân dân ngày càng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới cần tiếp tục làm tốt các giải pháp sau:

Một là, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, toàn diện các mặt công tác từ nghiên cứu, quản lý thông tin, ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học vào thực tiễn công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn tỉnh. Tập trung nguồn lực cho hoạt động nghiên cứu khoa học và bổ sung cán bộ cho cơ quan làm công tác theo dõi, quản lý nghiên cứu khoa học của Công an tỉnh.

Hai là, thường xuyên tổ chức các hội nghị, hội thảo, tọa đàm, tổng kết thực tiễn công tác đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và công tác xây dựng lực lượng trong Công an tỉnh để phát triển khoa học nghiệp vụ, cung cấp luận cứ cho việc tham mưu cho các cấp trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo bảo đảm ANTT trên địa bàn tỉnh.

Ba là, phát triển nguồn nhân lực khoa học và công nghệ chất lượng cao phục vụ công tác Công an trong Công an tỉnh. Có cơ chế, chính sách phù hợp để đào tạo, thu hút đội ngũ các chuyên gia, các nhà khoa học có trình độ cao. Hình thành các nhóm nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn các mặt công tác công an trong Công an tỉnh để giải quyết vấn đề quan trọng, cấp bách đặt ra đối với công tác Công an và sự nghiệp bảo đảm an ninh, trật tự của tỉnh trong thời kỳ cách mạng khoa học, công nghệ 4.0.

Bốn là, đổi mới, đa dạng hóa các hình thức ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn, ứng dụng công nghệ mới, hiện đại nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác, chiến đấu của lực lượng Công an tỉnh.

Năm là, tăng cường phối hợp, huy động tiềm lực từ các sở, ban, ngành cho công tác nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ thông tin trong Công an tỉnh.

Sáu là, thực hiện đồng bộ các biện pháp nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học; tập trung thực hiện tốt các đề tài khoa học cấp tỉnh mà đơn vị đã được giao. Nâng cao chất lượng, hiệu quả trong phối hợp rà soát, đánh giá nhu cầu để nghiên cứu, đề xuất mới các đề tài nghiên cứu KHCN có ý nghĩa trọng điểm, dẫn dắt trong thời gian tới; đồng thời, kịp thời giải quyết những vấn đề cấp thiết mà thực tiễn công tác Công an đang đặt ra. Đẩy mạnh ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học với Công an vào thực tiễn./.

Hoàng Thị Hiên