Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Khoa học và Công nghệ

Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định thẩm quyền quyết định mua sắm tài sản của các nhiệm vụ KH&CN sử dụng NSNN; mua sắm hàng hóa, dịch vụ đối với nguồn kinh phí KH&CN thuộc phạm vi quản lý của địa phương

Lĩnh vực: Khoa học và công nghệ

Cơ quan soạn thảo: Sở Khoa học và Công nghệ

Cơ quan thẩm tra: Sở Tư pháp

Ngày bắt đầu: 17/05/2024

Ngày kết thúc: 17/06/2024

Số lượt xem: 11

Góp ý: 0

Phạm vi điểu chỉnh: Nghị quyết này quy định thẩm quyền quyết định việc mua sắm tài sản của các nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước đối với nguồn kinh phí thuộc phạm vi quản lý của địa phương; mua sắm hàng hóa, dịch vụ đối với nguồn kinh phí khoa học và công nghệ thuộc phạm vi quản lý của địa phương.

noData
Không có dữ liệu