Thông tin về Chiến lược, kế hoạch, quy hoạch ngành, lĩnh vực thuộc thẩm quyền tại địa phương

 

I - TRUNG ƯƠNG

1. Quyết định số 569/QĐ-TTg ngày 11/5/2022 của Thủ tướng chính phủ ban hành chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2030. XEM CHI TIẾT.

2. Quyết định số 1068/QĐ-TTg ngày 22/8/2019 của Thủ tướng chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược Sở hữu trí tuệ đến năm 2030. XEM CHI TIẾT.

3. Quyết định số 169/QĐ-TTg ngày 04/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ: Ban hành Chiến lược phát triển và ứng dụng khoa học và công nghệ vũ trụ đến năm 2030. XEM CHI TIẾT.

4. Quyết định số 127/QĐ-TTg ngày 26/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ: Ban hành Chiến lược quốc gia về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng Trí tuệ nhân tạo đến năm 2030. XEM CHI TIẾT.

5. Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 18/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025". XEM CHI TIẾT

6. Quyết định số 188/QĐ-TTg ngày 09/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 18 tháng 5 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025. XEM CHI TIẾT

 

II - ĐỊA PHƯƠNG

1. Kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 17/06/2022 của UBND tỉnh Lạng Sơn ban hành Kế hoạch Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, dự toán ngân sách khoa học và công nghệ tỉnh Lạng Sơn năm 2023. XEM CHI TIẾT. | XEM PHỤ LỤC KẾ HOẠCH

2. Kế hoạch số 106/KH-UBND ngày 06/05/2021 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc Triển khai Chiến lược phát triển và ứng dụng khoa học và công nghệ vũ trụ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đến năm 2030. XEM CHI TIẾT.

3. Kế hoạch số 105/KH-UBND ngày 06/5/2021 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc Triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đến năm 2030. XEM CHI TIẾT.

4. Quyết định 527/QĐ-UBND ngày 31/03/2020 của UBND tỉnh v/v phê duyệt Đề án Triển khai chiến lược Sở hữu trí tuệ đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. XEM CHI TIẾT. | XEM PHỤ LỤC ĐỀ ÁN

5. Kế hoạch 201/KH-UBND ngày 23/12/2021 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 - 2025. XEM CHI TIẾT.

6. Kế hoạch 06/KH-UBND ngày 08/01/2022 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 - 2025. XEM CHI TIẾT.

7.  Kế hoạch 53/KH-UBND ngày 03/03/2023 của UBND tỉnh Lạng  Sơn về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2025. XEM CHI TIẾT

 

Bản điện tử của các văn bản nêu trên có thể tải xuống từ các đường dẫn dưới đây.

Quyet dinh 569QD-TTg phe duyet chien luoc phat trien KHCN.pdf

Ke-hoach-142KH-UBND-KHCN, ĐMST-du-toan-ngan-sach-KHCN-nam-2023.pdf

Phu-luc-Ke-hoach-142KH-UBND-KHCN-ĐMST-va-DT-nam-2023.pdf

106KH-UBND T5.2021.KH trien khai Chien luoc KH vu tru.pdf

105KH-UBND T5.2021.KH ung dung tri tue nhan tao (1).pdf

quyet-dinh-1068-qd-ttg-2019-chien-luoc-so-huu-tri-tue-den-nam-2030.pdf

Quyết định số 127 QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Ban hành Chiến lược quốc gia về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng Trí tuệ nhân tạo đến năm 2030.pdf

Quyết định số 169 QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Ban hành Chiến lược phát triển và ứng dụng khoa học và công nghệ vũ trụ đến năm 2030.pdf

DE AN 527 TRIEN KHAI CHIEN LUOC SHTT.pdf

Quyet dinh 527 QD UBND phe duyet DA 17.03.2020 CHUAN.pdf