SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 638 đường Bà Triệu, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại: 0205.3871.906            Fax: 0205.3872.075

Email: sokhcn@langson.gov.vn                 Website: sokhcn.langson.gov.vn  

1. Ban Lãnh đạo Sở: 

- Giám đốc: Nguyễn Thị Hà              Điện thoại: 02053715569

- Phó Giám đốc: Bế Thị Thu Hiền      Điện thoại: 02053826889

- Phó Giám đốc: Trần Quốc Anh      Điện thoại: 02053819819

2.   Văn phòng 

- Chánh văn phòng: Nguyễn Như Thủy    Điện thoại: 02053868958

3. Phòng Kế hoạch và Quản lý chuyên ngành

- Trưởng phòng: Đỗ Thu Hạnh    Điện thoại: 02053811868

4. Phòng Quản lý khoa học

- Phó Trưởng phòng phụ trách: Hoàng Thị Hiên   Điện thoại: 02053874205

5. Phòng Quản lý công nghệ và đổi mới sáng tạo

- Trưởng phòng: Nông Hà Thơ      Điện thoại: 02053 855919

6. Thanh tra

- Chánh Thanh tra: Hoàng Minh Lũy      Điện thoại: 02053718149   

 

CHI CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG

Địa chỉ: Số 428, đường Hùng Vương, xã Mai Pha, TP Lạng Sơn

Điện thoại: 02053.870.248           Fax: 02053.898.978

Email: chicuctdcls@langson.gov.vn

Chi cục trưởng: Phạm Thị Thanh       Điện thoại: 02053719199

 

TRUNG TÂM ỨNG DỤNG, PHÁT TRIỂN KHOA HỌC – CÔNG NGHỆ VÀ ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM

Địa chỉ: Tổ 5, Khối 8, phường Đông Kinh, TP Lạng Sơn

Điện thoại: 02053.878.984            Fax : 02053.878.984

Email: trungtamudptkhcndlcl@langson.gov.vn

Giám đốc: Nguyễn Minh Hà             Điện thoại: 02053719855

 

KHU LÀM VIỆC CHUNG HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Tầng 4, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: 02053.722.858   

Fanpage: https://www.facebook.com/dmstlangson