Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Thông tư hướng dẫn thi hành khoản 1 Điều 41 Nghị định số 70/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định quản lý, sử dụng tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ KH&CN sử dụng vốn nhà nước

Ngày 10/8/2020, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư số 02/2020/TT-BKHCN hướng dẫn thi hành khoản 1 Điều 41 Nghị định số 70/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định quản lý, sử dụng tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ KH&CN sử dụng vốn nhà nước, có hiệu lực từ ngày 30/9/2020.

Description: C:\Users\Tinh Tu Computer\Desktop\quanlytaisan.jpg

Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Thông tư này áp dụng đối với cơ quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước về KH&CN; cơ quan được giao quản lý nhiệm vụ KH&CN; đại diện chủ sở hữu nhà nước đối với tài sản là kết quả của nhiệm vụ KH&CN theo quy định tại Luật KH&CN; tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN; cơ quan được giao thực hiện nhiệm vụ quản lý tài sản công; tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến quá trình quản lý, sử dụng tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ KH&CN.

Thông tư cũng hướng dẫn việc giao quyền sử dụng tài sản trang bị và hoàn trả giá trị thông qua thương mại hoá kết quả nhiệm vụ KH&CN; hoàn trả giá trị tài sản là kết quả nhiệm vụ KH&CN được giao quyền sở hữu; giao quyền sử dụng tài sản là kết quả nhiệm vụ KH&CN và phân chia với nhà nước lợi nhuận thu được từ thương mại hoá kết quả nhiệm vụ KH&CN.

Nguyễn Như Thuỷ