Skip to main content
MỪNG ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI, MỪNG ĐẢNG QUANG VINH, MỪNG XUÂN NHÂM DẦN 2022! 
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài: “Nghiên cứu, bảo tồn, phát huy giá trị lịch sử, văn hóa Tứ trấn - Đoàn Thành Lạng Sơn gắn với phát triển du lịch”

Ngày 12/5/2022, tại Sở Khoa học và Công nghệ, Hội đồng Khoa học và Công nghệ cấp tỉnh được thành lập theo Quyết định số 753/QĐ-UBND ngày 27/4/2022 của UBND tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức họp tư vấn tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh đối với đề tài: Nghiên cứu, bảo tồn, phát huy giá trị lịch sử, văn hóa Tứ trấn - Đoàn Thành Lạng Sơn gắn với phát triển du lịch.