Skip to main content
MỪNG ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI, MỪNG ĐẢNG QUANG VINH, MỪNG XUÂN NHÂM DẦN 2022! 
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Thông báo Về việc lựa chọn các tổ chức, cá nhân thẩm định giá tài sản

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn thông báo lựa chọn các tổ chức, đơn vị thẩm định giá tài sản như sau:

1. Thông tin tài sản cần lựa chọn thẩm định giá

Thẩm định giá Các trang thiết bị thuộc Dự án đầu tư trang thiết bị Trạm quan trắc và cảnh báo môi trường phóng xạ tỉnh Lạng Sơn. Danh mục các Trang thiết bị Trạm quan trắc và cảnh báo môi trường phóng xạ tỉnh Lạng Sơn được gửi kèm theo tại Phụ lục.

2. Tiêu chí lựa chọn tổ chức thẩm định giá

Lựa chọn và ưu tiên các tổ chức thẩm định giá có đủ các điều kiện và tiêu chí sau:

a) Doanh nghiệp thẩm định giá được lựa chọn phải thuộc Danh sách công khai doanh nghiệp thẩm định giá đủ điều kiện hoạt động thẩm định giá của Bộ Tài chính ban hành kèm theo Thông báo số 1045/TB-BTC ngày 30/12/2021 về việc công bố Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2022 tại các doanh nghiệp thẩm định giá được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá.

b) Doanh nghiệp thẩm định giá được lựa chọn không thuộc trường hợp không được thẩm định giá theo quy định của Luật giá và các văn bản hướng dẫn thi hành.

c) Đáp ứng đủ tiêu chuẩn của hệ thống tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam được ban hành kèm theo Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06/8/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật giá về thẩm định giá; Thông  tư 38/TT-BTC ngày 23/8/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06/8/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật giá về thẩm định giá; Thông tư số 204/2014/TT-BTC ngày 23/12/2014 của Bộ Tài chính quy định về đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành thẩm định giá; Thông tư số 11/2019/TT-BTC ngày 20/02/2019 của Bộ tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều cuả Thông tư số 204/2014/TT-BTC ngày 23/12/2014; ưu tiên doanh nghiệp đã từng thẩm định giá có kinh nghiệm trong việc thẩm định thiết bị, vật liệu..

d) Thẩm định viên đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 7 Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06/8/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật giá về thẩm định giá và các quy định của pháp luật, có kinh nghiệm trong lĩnh vực thẩm định giá.

e) Giá dịch vụ thẩm định giá bằng hình thức mức giá dịch vụ trọn gói (đã bao bồm toàn bộ chi phí khảo sát, thu thập thông tin để thẩm định giá tài sản đảm bảo)

f) Các tiêu chí khác: Cung cấp chứng thư, Báo cáo theo quy định và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về giá trị thẩm định.

3. Hồ sơ đăng ký gồm

- Văn bản đề nghị được thực hiện

- Hồ sơ pháp lý của doanh nghiệp

- Bản mô tả năng lực doanh nghiệp (Có Thông báo, chứng thư điển hình liên quan đến thẩm định giá trị thiết bị, vật liệu mà doanh nghiệp đã thực hiện thành công).

- Thư chào giá dịch vụ thẩm định giá (đã bao gồm toàn bộ chi phí liên quan đến việc thẩm định).

- Danh sách doanh nghiệp, thẩm định viên doanh nghiệp đủ điều kiện hoạt động thẩm định giá tài sản năm 2022 theo Thông báo của Bộ Tài chính.

- Bản phô tô công chứng giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá của doanh nghiệp.

4. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ

- Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày 27/6/2022 đến ngày 11/7/2022 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Kế hoạch và quản lý chuyên ngành, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn; Địa chỉ: Số 638, đường Bà Triệu, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

- Số điện thoại liên hệ: (0205)3718.919

- Hồ sơ có thể nộp trực tiếp hoặc qua đường Bưu điện.

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn Thông báo để các tổ chức, đơn vị thẩm định giá tài sản có đủ các điều kiện và tiêu chí biết và đăng ký theo quy định./.