Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

THÔNG BÁO Định hướng đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ thực hiện Đề án triển khai chiến lược sở hữu trí tuệ tỉnh Lạng Sơn đến năm 2030, thực hiện từ năm 2022

I. ĐỊNH HƯỚNG NỘI DUNG ĐỀ XUẤT ĐẶT HÀNG

Sở KHCN thông báo các tổ chức, cá nhân đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ xây dựng chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận đối với một số sản phẩm của tỉnh thuộc Đề án SHTT 527, thực hiện từ năm 2022. Trong đó, có thể tập trung vào một số các sản phẩm có quy mô sản xuất lớn, có tiềm năng phát triển, các sản phẩm chủ lực và dịch vụ có tiềm năng phát triển như du lịch hoặc du lịch kết hợp nông nghiệp hoặc các mô hình liên kết theo chuỗi giá trị nhưng chưa được hỗ trợ đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ dưới các hình thức chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận.

II. YÊU CẦU

Các nhiệm vụ KHCN đề xuất đặt hàng cần đảm bảo có đủ căn cứ về tính cấp thiết và triển vọng đóng góp của các kết quả nhiệm vụ vào việc thúc đẩy phát triển sản xuất sản phẩm, dịch vu; có địa chỉ ứng dụng cho các kết quả chính tạo ra khi nhiệm vụ KHCN hoàn thành.

III. HỒ SƠ ĐỀ XUẤT NHIỆM VỤ

1. Hồ sơ đề xuất

- Đăng ký nhiệm vụ KH&CN: Tổ chức, cá nhân đăng ký nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo mẫu 01.

- Đặt hàng nhiệm vụ KH&CN: Các Sở, ngành, địa phương đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo mẫu 02.

2. Thời gian

- Kể từ ngày thông báo đến hết ngày 30/11/2021.

- Nơi nhận phiếu đề xuất: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn (S638, đường Bà Triệu, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn).

 

Mẫu số 01

 PHIẾU ĐỀ XUẤT NHIỆM VỤ KH&CN CẤP TỈNH

Thực hiện Đề án triển khai chiến lược sở hữu trí tuệ tỉnh Lạng Sơn

đến năm 2030, thực hiện từ năm 2022

1. Tên Nhiệm vụ: …………………………………………………………..

Cơ quan chủ trì thực hiện:………………………………………………………

Chủ nhiệm nhiệm vụ:…………………………………………………………

2. Thuộc chương trình: ……………………………………………………….

3.  Lý do đề xuất nhiệm vụ (nêu rõ vấn đề quan trọng, bức xúc, cấp bách,thực tiễn cần giải quyết;  việc giải quyết được vấn đề trên có ý nghĩa đối với sự phát triển của ngành, lĩnh vực kinh tế - kỹ thuật, phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội của địa phương): …………………………………………………………

4. Cơ sở khoa học, cơ sở thực tiễn liên quan đến vấn đề nghiên cứu: …….

5. Mục tiêu nghiên cứu ………………………………………………………….

6. Nội dung: …………………………………………………………………….

7. Thời gian thực hiện: ………………………………………………………….

8. Yêu cầu về sản phẩm: ………………………………………………………

9. Khả năng và địa chỉ áp dụng: ……………………………………………..

10. Kinh phí dự kiến: …………………………………………………………………….

11. Địa chỉ Liên hệ ( Tên tổ chức, cá nhân, điện thoại liên lạc):

 

  Cơ quan chủ trì thực hiện                                 Chủ nhiệm nhiệm vụ

       (Ký tên, đóng dấu)                                                           (Họ, tên và chữ ký )

 

 

 

 

*Ghi chú:  Phiếu này trình bày không quá 04 trang giấy khổ A4

Mẫu số 2

 

TÊN SỞ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG

 
   

 

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

........, ngày…… tháng…… năm 20…..

ĐỀ XUẤT ĐẶT HÀNG NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP TỈNH
Thực hiện Đề án triển khai chiến lược sở hữu trí tuệ tỉnh Lạng Sơn
đến năm 2030, thực hiện từ năm 2022

 

1. Tên nhiệm vụ KHCN:

2. Lý do đề xuất: (Tính cấp thiết; tầm quan trọng phải thực hiện trên địa bàn tỉnh; tác động đến đời sống kinh tế - xã hội của tỉnh......Nếu là Dự án KH&CN hoặc Dự án sản  xuất thử nghiệm cần bổ sung thêm thông tin xuất xứ hình thành và các thông tin liên quan của dự án)

Lưu ý:

Nếu là đề xuất đặt hàng nhằm đáp ứng yêu cầu của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh cần trích dẫn đầy đủ

Nếu đặt hàng từ nguồn đề xuất của các tổ chức cá nhân cần tóm tắt ngắn gọn)

3. Mục tiêu:

4. Yêu cầu các kết quả chính và các chỉ tiêu cần đạt:

5. Các nội dung chính cần thực hiện để đạt kết quả:

6. Khả năng ứng dụng:

7.  Dự kiến tổ chức, cơ quan hoặc địa chỉ ứng dụng các kết quả tạo ra và năng lực của tổ chức, cơ quan dự kiến ứng dụng kết quả:

8. Yêu cầu về mặt thời gian thực hiện:

9. Dự kiến nhu cầu kinh phí:

10. Địa chỉ Liên hệ (Tên tổ chức, cá nhân, điện thoại liên lạc):

Sở (ngành, địa phương, doanh nghiệp).........  cam kết có phương án sử dụng kết quả tạo ra khi nhiệm vụ khoa học và công nghệ hoàn thành.

 

PHÊ DUYỆT CỦA LÃNH ĐẠO SỞ, ( NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG, )

                                     (Họ, tên, chữ ký và đóng dấu)

 

Ghi chú: Phiếu đề xuất được trình bày không quá 4 trang giấy khổ A4.