Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Sở Khoa học và Công nghệ phát động phong trào thi đua thực hiện các nhiệm vụ chính trị năm 2021

Trong không khí tưng bừng và phấn khởi trước những kết quả và thành tích đạt được trong năm 2020 và tiếp tục phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của công chức, viên chức, người lao động, hăng hái thi đua, khắc phục mọi khó khăn, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ công tác của ngành và nhiệm vụ chính trị được giao trong năm 2021, Ban Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ cùng toàn thể công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan cùng nhau đoàn kết thi đua lao động sáng tạo, cống hiến trí tuệ và nhiệt huyết của mình, góp phần đưa KH&CN trở thành động lực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Nội dung thi đua tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm sau:

Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ trong các lĩnh vực, phù hợp với thực tiễn của tỉnh. Tăng cường quản lý, ứng dụng kết quả nghiên cứu từ các đề tài, dự án khoa học và công nghệ vào thực tiễn đời sống, sản xuất. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học và công nghệ trên các lĩnh vực. Khuyến khích đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ, gắn kết quả nghiên cứu với phát triển sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; chú trọng công tác sở hữu trí tuệ để nâng cao năng suất lao động, giá trị và chất lượng sản phẩm, đáp ứng yêu cầu phát triển. Đẩy mạnh xây dựng nhãn hiệu tập thể hoặc nhãn hiệu chứng nhận cho sản phẩm nông sản trên địa bàn tỉnh.

Ký kết giao ước thi đua năm 2021 giữa Ban lãnh đạo Sở và các phòng, đơn vị trực thuộc

Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp; Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 04/01/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm, hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp; Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý điều hành của chính quyền tại đơn vị. Chú trọng nâng cao chất lượng tham mưu của các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở; đề cao trách nhiệm người đứng đầu các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở; Đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lạng Sơn thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 - 2025 nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, sâu rộng và nâng cao ý thức tự tu dưỡng, rèn luyện của công chức, viên chức và người lao động;  xây dựng hình ảnh, đội ngũ công chức, viên chức và người lao động của đơn vị chuẩn mực, chuyên nghiệp, kỷ cương, trách nhiệm, thân thiện trong hoạt động công vụ gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đẩy mạnh cải cách, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính. Duy trì, áp dụng và tuân thủ các quy định của hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001 trong cơ quan, đơn vị. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành; triệt để thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng lãng phí. Thực hiện công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, phát triển mạnh dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; thực hiện nghiêm các quy định về đổi mới, sắp xếp lại tổ chức bộ máy, cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức và  người lao động của đơn vị; rà soát, kiến nghị đơn giản hóa, cắt giảm thủ tục hành chính, tạo điều kiện tốt hơn, thuận lợi hơn, tiết giảm chi phí và thời gian cho người dân và doanh nghiệp.

Tiếp tục triển khai hiệu quả Phong trào thi đua “Lạng Sơn cùng cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP). Tổ chức các hoạt động thi đua hướng tới chào mừng Ngày KH&CN Việt Nam 18/5 và các ngày lễ, kỷ niệm lớn trong năm 2021. Tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao nhằm tạo không khí phấn khởi, vui tươi, đoàn kết trong tập thể lãnh đạo, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị. Tiếp tục tuyên truyền, phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, các mô hình mới, đảm bảo thực hiện đồng bộ trên cả 4 phương diện: phát hiện – bồi dưỡng – tổng kết – nhân rộng điển hình tiên tiến. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi đua khen thưởng, đảm bảo chính xác, kịp thời, công khai, minh bạch và thực sự có tác dụng động viên, nêu gương. Khen thưởng phải gắn với kết quả phong trào thi đua, thực hiện kế hoạch nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Chú trọng việc phát hiện những điển hình tiên tiến, các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong các phong trào thi đua để kịp thời biểu dương, khen thưởng. Quan tâm khen thưởng người lao động trực tiếp, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích đột xuất, sáng kiến, sáng tạo.

Thi đua chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; Thực hiện tốt nội quy, quy chế của cơ quan, giữ gìn bảo vệ của công, bảo vệ bí mật của Đảng và Nhà nước. Gắn các phong trào thi đua thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Thi đua nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác. Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05/2008/CT-TTg ngày 31/01/2008 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao hiệu quả sử dụng thời giờ làm việc của cán bộ công chức nhà nước. Đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng “Người cán bộ công chức, viên chức trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu”; Tích cực học tập và rèn luyện nâng cao trình độ chính trị, nghiệp vụ, văn hóa, khoa học kỹ thuật và năng lực công tác thực hiện hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ giao.

Tăng cường công tác kiểm tra, kịp thời giải quyết các vướng mắc trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ. Thực hiện tốt Quy chế dân chủ; cải tiến lề lối làm việc, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác, tích cực tham gia các hoạt động xã hội từ thiện. Đẩy mạnh phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, xây dựng nếp sống văn hóa; Xây dựng cơ quan an toàn, cơ quan văn hóa vững mạnh về mọi mặt; thi đua xây dựng tổ chức Đảng, đoàn thể vững mạnh.

Nguyễn Như Thủy