Skip to main content
KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO - ĐẨY NHANH QUÁ TRÌNH PHỤC HỒI, PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Sở Khoa học và Công nghệ duy trì áp dụng, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015

          Nhằm tiếp tục duy trì áp dụng và cải tiến nâng cao hiệu lực, hiệu quả Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 trong hoạt động của cơ quan, góp phần nâng cao hiệu quả công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của tỉnh đề ra trong năm 2023. Ngày 14/02/2023, Sở Khoa học và Công nghệ ban hành Kế hoạch số 20/KH-SKHCN về duy trì áp dụng, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của Sở khoa học và công nghệ năm 2023.

Description: G:\Tủ ảnh năm 2023\Ảnh ISO\hoi nghi dao tao ISO.jpg

Hội nghị đào tạo áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. (Ảnh: Minh họa)

Theo đó, kế hoạch yêu cầu các phòng chuyên môn thuộc Sở và toàn thể công chức, người lao động nghiêm túc triển khai, thực hiện các quy trình ISO của Sở đã ban hành, công bố phù hợp theo Tiêu chuẩn TCVN 9001:2015 gắn với hoạt động chuyên môn của mình. Chủ động, kịp thời rà soát, đề xuất, sửa đổi, bổ sung các quy trình để phù hợp với quy định của pháp luật, tiêu chuẩn, yêu cầu của Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 trong hoạt động của Sở; Thực hiện phối hợp và đơn giản hóa các thủ tục hành chính giữa các bộ phận trong cơ quan cũng như các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan; Cải tiến phương thức và phương pháp làm việc, minh bạch hoá các thủ tục hành chính để rút ngắn thời gian giải quyết công việc, giảm chi phí cho các đơn vị, tổ chức.

Nội dung công việc của kế hoạch bao gồm: Xây dựng mục tiêu chất lượng của từng phòng chuyên môn năm 2023; Rà soát xây dựng lại các quy trình đã ban hành phù hợp theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001:2015 và yêu cầu thực tế nhiệm vụ chuyên môn; xây dựng quy trình mới đối với các thủ tục hành chính mới ban hành, chưa có quy trình để công bố theo Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ; Cập nhật các văn bản quy định có liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ của các phòng; Chỉnh sửa lại nội dung của quy trình (nếu có thay đổi); Kiện toàn Ban Chỉ đạo áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 của Sở (nếu có thay đổi); Tổ chức 01 cuộc đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015; Tổ chức họp xem xét Ban lãnh đạo Sở trong việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015; Báo cáo tình hình áp dụng, duy trìvà cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 năm 2023

Ban Chỉ đạo ISO của Sở có trách nhiệm đôn đốc các phòng chuyên môn thuộc Sở thực hiện tốt các nội dung nêu trên; đồng thời tổ chức hoạt động kiểm tra, đánh giá chất lượng nội bộ năm 2023. Định kỳ xây dựng báo cáo việc duy trì áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 gửi Ban Chỉ đạo ISO tỉnh theo quy định.

Các phòng chuyên môn thuộc Sở có trách nhiệm rà soát, đề xuất và kịp thời sửa đổi, bổ sung và xây dựng mới các quy trình hệ thống. Phối hợp với BCĐ ISO của Sở triển khai các hoạt động có liên quan theo nội dung Kế hoạch này.

Nguyễn Như Thủy