Skip to main content
MỪNG ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI, MỪNG ĐẢNG QUANG VINH, MỪNG XUÂN NHÂM DẦN 2022! 
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Sở Khoa học và Công nghệ đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính

Trong thời gian qua, Sở KH&CN đã và đang đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính. Trong đó, Sở KH&CN đã luôn đẩy mạnh công tác tuyên truyền cải cách thủ tục hành chính, từng bước đổi mới, đa dạng hóa các nội dung, hình thức cải cách thủ tục hành chính; Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Sở KH&CN; Đầu tư nâng cấp các trang bị thiết bị tin học, ứng dụng phần mềm quản lý văn bản điện tử trong việc giải quyết công việc của cơ quan theo đúng chủ trương của Chính phủ, của UBND tỉnh; Đa dạng hóa hình thức tiếp nhận, trả kết quả thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân; Tiếp tục thực hiện rà soát thủ tục hành chính để tiết kiệm thời gian và chi phí cho tổ chức và cá nhân theo tinh thần Đề án cải cách thủ tục hành chính tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030, qua đó góp phần giải quyết nhu cầu của người dân, tổ chức và doanh nghiệp một cách nhanh chóng, thuận lợi.

Description: E:\Du Lieu Desktop\z3499414297029_b4e2dd0c8abbd30b6c7ba0a9ee6e7184.jpg

Chuyên viên bộ phận “một cửa” Sở Khoa học và Công nghệ
 hướng dẫn người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến

Hiện nay, 100% công chức, viên chức của trong cơ quan, đơn vị được cấp tài khoản điện tử; Khai thác hiệu quả hệ thống quản lý văn bản và điều hành iOffice trong các hoạt động của Sở KH&CN. Các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở KH&CN được công khai, minh bạch, cập nhật kịp thời trên cơ sở dữ liệu Quốc gia, Cổng dịch vụ công Quốc gia về thủ tục hành chính. Việc niêm yết các thủ tục hành chính tại Trung tâm phục vụ hành chính công, tại trụ sở cơ quan và trên trang thông tin điện tử cơ quan được thực hiện nghiêm túc.

Số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyển giải quyết của Sở KH&CN hiện nay là 57 thủ tục hành chính (Trong đó 41 thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4; 3 thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 13 thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 2).

Kết quả giải quyết yêu cầu của tổ chức công dân tại Trung tâm phục vụ hành chính công tính đến ngày 30/5/2022 đơn vị đã tiếp nhận 567 hồ sơ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, đơn vị. Đã giải quyết 567 hồ sơ TTHC, tất cả đều được giải quyết đúng thời hạn quy định, trong đó 566 hồ sơ TTHC được giải quyết trước thời hạn quy định, không có hồ sơ TTHC nào bị quá hạn.

Với nhiều giải pháp đồng bộ, công tác cải cách thủ tục hành chính của Sở Khoa học và Công nghệ đã đạt được kết quả tích cực, tạo điều kiện thuận lợi và đem lại niềm tin, sự hài lòng cho tổ chức, cá nhân khi đến giao dịch, làm việc.

Thời gian tới, Sở Khoa học và Công nghệ sẽ tiếp tục tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao hơn nữa trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân, đảm bảo tính chuyên nghiệp, hiệu quả và thuận lợi cho người dân, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Nguyễn Như Thủy