Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Sở Khoa học và công nghệ tổ chức họp Hội đồng tư vấn tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài “Nghiên cứu bảo tồn và phát triển nguồn gen giống Vịt (vịt cổ xanh) Lạng Sơn”

Ngày 31/01/2021, tại Sở Khoa học và Công nghệ, Hội đồng Tư vấn tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ bảo tồn nguồn gen cấp tỉnh thực hiện trong giai đoạn 2021 – 2025 được thành lập theo Quyết định số 389/QĐ-UBND, ngày 25/01/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã tiến hành họp tư vấn tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài “Nghiên cứu bảo tồn và phát triển nguồn gen giống Vịt (vịt cổ xanh)Lạng Sơn” do Trung tâm Nghiên cứu Vịt Đại Xuyên - Viện Chăn nuôi đăng ký chủ trì thực hiện.