Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Quy định về hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Ngày 19/4/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã ban hành Quyết định số 36/2018/QĐ-UBND ban hành Quy định về hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 29/4/2018.

Anh 1.jpg

Toàn cảnh phiên họp xem xét thảo luận Dự thảo Quy định
về hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Theo đó, Quy định này quy định chi tiết về sáng kiến và các điều kiện công nhận sáng kiến; thẩm quyền và trình tự xét, công nhận sáng kiến; nghĩa vụ của tác giả sáng kiến; các biện pháp quản lý và hỗ trợ hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Các nội dung khác không quy định trong Quy định này thì thực hiện theo quy định tại Nghị định số 13/2012/NĐ-CP ngày 02 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ ban hành Điều lệ sáng kiến và Thông tư số 18/2013/TT-BKHCN ngày 01 tháng 8 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thi hành một số quy định của Điều lệ Sáng kiến được ban hành theo Nghị định số 13/2012/NĐ-CP ngày 02 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ. Quy định này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan đến hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Anh2.jpg

Bà Nguyễn Thị Hà, Giám đốc Sở KHCN trình bày dự thảo tại phiên họp

Trước đó, ngày 02/4/2018, Dự thảo Quy định này đã được trình, thảo luận, thống nhất và thông qua tại phiên họp thường kỳ tháng 3 kỳ 2 của UBND tỉnh.

Theo đó, từ ngày 29/4/2018, Quyết định ban hành Quy định về hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh có hiệu lực. Các hoạt động liên quan đến sáng kiến các cấp trên địa bàn tỉnh tuân theo quy định này. Những quy định trước đây liên quan đến hoạt động sáng kiến các cấp trên địa bàn tỉnh đều hết hiệu lực. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, các tổ chức, cá nhân phản ánh về cơ quan thường trực sáng kiến cấp tỉnh (Sở Khoa học và Công nghệ) để tổng hợp và trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, điều chỉnh kịp thời./.