Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Phát triển kinh tế tập thể, hình thành chuỗi giá trị từ sản xuất đến tiêu dùng và xuất khẩu trong nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới

Thực hiện Chương trình hành động số 30/CTr-UBND, ngày 10/11/2014 thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững trên địa bàn tỉnh; Chương trình số 22/CTr-UBND, ngày 15/7/2016 về tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, tỉnh Lạng Sơn đã chú trọng chỉ đạo thực hiện phát triển kinh tế tập thể, nòng cốt là hợp tác xã kiểu mới, hình thành chuỗi giá trị từ sản xuất đến chế biến, tiêu dùng và xuất khẩu trong phát triển nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới. Sau một thời gian thực hiện, đến nay đã thu được một số kết quả đáng khích lệ.

Description: C:\Users\Tinh Tu Computer\Desktop\ba1c58498f2e7870213f.jpg

Mô hình nuôi cá Tầm thương phẩm trong hệ thống tuần hoàn, sơ chế, chế biến đảm bảo ATVSTP, gắn với Du lịch sinh thái Công ty TNHH đầu tư và phát triển công nghệ Bắc Sơn tại xã Chiến Thắng, huyện Bắc Sơn, Lạng Sơn.

Tổng số Hợp tác xã (HTX) nông, lâm, nghiệp, thủy sản trên địa bàn tỉnh đến nay đạt 216 HTX, với số vốn của các HTX đạt trên 181 tỷ đồng, bình quân 870 triệu đồng/HTX; HTX nông lâm nghiệp, thủy sản trên địa bàn tỉnh hoạt động đa dạng gồm: 79 Hợp tác xã hoạt động tổng hợp; 97 HTX trồng trọt; 17 HTX chăn nuôi; 14 HTX thủy sản; 09 HTX lĩnh vực lâm nghiệp. Doanh thu bình quân của 01 hợp tác xã là 500 triệu đồng/hợp tác xã, đóng góp vào GRDP của tỉnh đạt 0,11%. Tổng số thành viên HTX là 3.301 thành viên tham gia, bình quân 16 thành viên/HTX, đối với LH HTX có 13 thành viên tham gia. Thu nhập bình quân của lao động làm việc thường xuyên từ 3,5 - 4 triệu đồng/người/tháng. Việc quản lý, sử dụng các quỹ của hợp tác xã còn mang tính hình thức do các hợp tác xã còn chưa thực sự tham gia làm dịch vụ đầu vào và đầu ra nên kinh phí để trích sử dụng các quỹ hạn chế.

 Việc liên kết giá trị sản phẩm trong sản xuất nông, lâm nghiệp và tiêu thụ nông sản ở Lạng Sơn bước đầu được hình thành và phát triển với nhiều hình thức đa dạng, phù hợp với điều kiện sản xuất của từng vùng, giữa các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, sự liên kết sản xuất giữa HTX - doanh nghiệp; HTX  - THT; HTX - người dân từ các khâu sản xuất, thu hoạch, chế biến, bảo quản đến tiêu thụ sản phẩm. Hiện đã có trên 20 doanh nghiệp hợp đồng, liên kết thu mua sản phẩm cho người nông dân, HTX; có trên 58 HTX tham gia liên kết với hộ gia đình tham gia sản xuất, doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm thông qua hợp đồng liên kết trong mọi lĩnh vực nông nghiệp đối với các nhóm ngành hàng, sản phẩm chủ lực của tỉnh, do đó chuyển biến dần từ sản xuất kinh doanh nhỏ lẻ sang sản xuất hàng hóa theo nhu cầu thị trường hình thành các vùng sản xuất tập trung có thế mạnh của tỉnh.

Để nâng cao hiệu quả các chương trình và nguồn vốn đầu tư, các huyện, thành phố đã lồng ghép nguồn vốn hỗ trợ phát triển sản xuất Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới để xây dựng các mô hình điểm có liên kết sản xuất. Xây dựng được 14 mô hình liên kết sản xuất, bao tiêu sản phẩm chủ lực tại 14 HTX nhằm khuyến khích phát triển mô hình HTX, tuyên truyền sâu rộng hiệu quả sản xuất mà HTX mang lại, đẩy mạnh sự liên kết, hợp tác giữa các HTX với các thành phần kinh tế tạo sự thúc đẩy sản xuất sản phẩm an toàn, đủ điều kiện đến với người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh, hoặc các thị trường khó tính đòi hỏi sản phẩm an toàn từ khâu đầu vào đến khâu đầu ra. Bằng nguồn vốn hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn toàn tỉnh đã xây dựng 50 mô hình, dự án phát triển sản xuất hỗ trợ 40 HTX với tổng nguồn vốn hỗ trợ các dự án là 46.797 triệu đồng, trong đó: ngân sách nhà nước hỗ trợ: 29.552 triệu đồng; vốn người dân đối ứng: 15.049 triệu đồng. Các mô hình đang được triển khai thực hiện cơ bản đáp ứng được nguyện vọng của các HTX và phù hợp với yêu cầu của thực tiễn, phát huy được thế mạnh từng vùng, từng địa phương

Trong thời gian tới tỉnh tiếp tục tăng cường chỉ đạo thực hiện phát triển kinh tế tập thể, nòng cốt là hợp tác xã kiểu mới, hình thành chuỗi giá trị từ sản xuất đến chế biến, tiêu dùng và xuất khẩu trong phát triển nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, góp phần thực hiện thắng lợi Chương trình hành động số 30/CTr-UBND, ngày 10/11/2014 thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững trên địa bàn tỉnh; Chương trình số 22/CTr-UBND, ngày 15/7/2016 về tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới./.

                                                                           Hoàng Minh Luỹ (tổng hợp)