Skip to main content
KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO - ĐẨY NHANH QUÁ TRÌNH PHỤC HỒI, PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Báo cáo Công tác phòng chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 20223

 

UBND TỈNH LẠNG SƠN

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:        /BC-SKHCN

         Lạng Sơn, ngày       tháng 6 năm 2023

                                             

         BÁO CÁO

Công tác phòng chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 20223

    

 

Kính gửi: Thanh tra tỉnh Lạng Sơn

 

Thực hiện Thông tư số 02/2021/TT-TTCP ngày 22/3/2021 của Thanh tra Chính phủ  quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng. Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) báo cáo kết quả công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023 như sau:

I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG

1. Kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng trong phạm vi trách nhiệm của Sở; việc quán triệt, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng

a) Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, ban hành văn bản, hướng dẫn triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo, điều hành của cấp trên trong công tác phòng, chống tham nhũng

       Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác PCTN, ban hành Kế hoạch PCTN năm 2023 đảm bảo kịp thời[1], đúng quy định.

Lãnh đạo Sở thường xuyên quán triệt, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, kịp thời các văn bản liên quan đến Phòng, chống tham nhũng (PCTN) như: Luật Phòng, chống tham nhũng; Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…

Gắn công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí với việc thực hiện nhiệm vụ quản lý, công tác cụ thể của từng phòng, đơn vị trực thuộc Sở, xác định đây làm nhiệm vụ trọng tâm gắn với trách nhiệm của người đứng đầu và phải được toàn thể công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị thực hiện thường xuyên, liên tục.

b) Công tác chỉ đạo, triển khai, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng và các nhiệm vụ, chương trình công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng.

Xác định công tác phòng, chống tham nhũng là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng, cấp ủy và lãnh đạo Sở KH&CN luôn chú trọng, quan tâm tuyên truyền về PCTN, Chiến lược quốc gia (CLQG)  về phòng, chống tham nhũng, Chương trình hành động của Chính phủ về PCTN, Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng, coi đây là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng của đơn vị.

Ban hành Quyết định số 196/QĐ-SKHCN ngày 14/12/2022 phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2023, chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả, đúng tiến độ.

c) Việc tổng kết, đánh giá, rà soát và lập danh mục những quy định pháp luật còn thiếu, sơ hở, dễ bị lợi dụng để tham nhũng, qua đó tự mình hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung cho phù hợp:

Qua việc triển khai thực hiện Luật PCTN năm 2018; Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị. Đã kiến nghị cơ quan có thẩm quyền ban hành Thông tư hướng dẫn cụ thể[2].

d) Tổ chức, bộ máy, phân công trách nhiệm tổ chức thực hiện trong công tác phòng, chống tham nhũng:

Công tác PCTN tại Sở KH&CN do đồng chí Giám đốc Sở trực tiếp chỉ đạo, giao Thanh tra Sở theo dõi, tham mưu thực hiện.

đ) Các hình thức cụ thể đã thực hiện để quán triệt, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng:

Trong kỳ tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách pháp luật về PCTN tại đơn vị chủ yếu thông qua các kỳ sinh hoạt chi bộ, trên hệ thống ioffice; chỉ đạo không tổ chức thăm, chúc Tết cấp trên và lãnh đạo các cấp; không tặng quà, nhận quà, sử dụng ngân sách nhà nước, phương tiện, tài sản trái quy định...

2. Kết quả thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị

a) Kết quả thực hiện công khai, minh bạch về tổ chức và hoạt động

          Thực hiện nghiêm túc, đảm bảo công khai, minh bạch theo quy định tại Điều 10 của Luật PCTN năm 2018 trong hoạt động;  công khai, minh bạch về tổ chức và hoạt động của cơ quan theo quy định trừ nội dung thuộc bí mật nhà nước. Đã ban hành các văn bản công khai việc thực hiện các hoạt động liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp CCVCNLĐ; bố trí, quản lý, sử dụng tài chính công; công khai các hoạt động của đơn vị[3]Công khai thực hiện nghiêm túc các quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn[4]; Quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan;  thực hiện chuyển đổi 05 vị trí công tác[5]; thực hiện nghiêm túc công tác cải cách hành chính[6] ...

b) Kết quả xây dựng và thực hiện định mức, tiêu chuẩn, chế độ

Văn phòng Sở và các đơn vị trực thuộc đều tổ chức thực hiện nghiêm túc Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế  quản lý và sử dụng tài sản công nhằm đảm bảo các hoạt động của từng đơn vị phù hợp với thực tế, đúng quy định của pháp luật. Không có kiến nghị, phản ánh, tố cáo liên quan đến việc thực hiện định mức, tiêu chuẩn, chế độ.

c) Kết quả thực hiện quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn

Tăng cường trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt trong đơn vị; Thực hiện nghiêm túc Quyết định số 18/QĐ-SKHCN ngày 26/02/2020 về việc ban hành Quy chế văn hóa công sở của Giám đốc Sở. Công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở nghiêm túc thực hiện các văn bản của cấp trên về quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp cũng như quy chế làm việc của đơn vị đã ban hành. Thường xuyên giáo dục công chức, viên chức, người lao động có ý thức trong việc ứng xử khi tiếp xúc, làm việc với người dân.

d) Kết quả thực hiện chuyển đổi vị trí công tác của người có chức vụ, quyền hạn

Đã ban hành kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác năm 2023, thực hiện chuyển đổi 05 vị trí công tác đảm bảo đúng quy định.

đ) Kết quả thực hiện cải cách hành chính, ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý và thanh toán không dùng tiền mặt

Thường xuyên duy trì thực hiện công bố niêm yết công khai 100% TTHC đang có hiệu lực thi hành, thông báo địa chỉ tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị về TTHC trên bảng niêm yết và trên trang website của Sở theo quy định. Số TTHC đang có hiệu lực thi hành được Chủ tịch UBND tỉnh công bố Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận và không tiếp nhận tại Bộ phận một cửa là 54 TTHC, trong đó TTHC thực hiện tiếp nhận qua dịch vụ công trực tuyến tại Trung tâm phục vụ hành chính công thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở KH&CN là 41 TTHC.

Tiếp tục duy trì hoạt động Trang thông tin điện tử của Sở KH&CN, Trang Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh các cơ sở dữ liệu hiện có để đáp ứng nhu cầu cung cấp, trao đổi thông tin, tuyên truyền về hoạt động của ngành KH&CN, kịp thời cung cấp cho nhân dân kiến thức hữu ích về KH&CN.

Tuân thủ nghiêm việc thanh toán không dùng tiền mặt. 100% lương và các khoản chi ngoài lương được thanh toán qua tài khoản ngân hàng

e) Kết quả thực hiện các quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn

Nghiêm túc thực hiện các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập của công chức, viên chức, người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, đơn vị. 

3. Kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị

Trong kỳ báo cáo không phát hiện tham nhũng, tiêu cực tại đơn vị.

4. Hợp tác quốc tế về phòng, chống tham nhũng

Kế hoạch thực thi Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng được  triển khai rộng khắp tới toàn thể CCVCNLĐ trong đơn vị đã góp phần thực hiện thắng lợi Chiến lược phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Ngăn chặn, loại bỏ dần các cơ hội, điều kiện phát sinh tham nhũng, góp phần xây dựng bộ máy nhà nước trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu quả, đội ngũ công chức, viên chức liêm chính; lành mạnh hóa các quan hệ xã hội thông qua việc thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa tham nhũng; củng cố lòng tin của nhân dân và cộng đồng quốc tế, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.

(Có các Biểu số 01/PCTN; 02/PCTN; 03/PCTN kèm theo))

II. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG

1. Đánh giá chung về hiệu lực, hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng trong lĩnh vực KH&CN tại địa phương:

Sở KH&CN đã tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng trong lĩnh vực KH&CN tại địa phương. Các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học đảm bảo theo đúng định hướng, có trong tâm, trọng điểm. Hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn được công khai rộng rãi, thực hiện theo đúng trình tự thủ tục quy định. Trong kỳ báo cáo không phát hiện tham nhũng xảy ra.

2. So sánh hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng kỳ này với kỳ trước hoặc cùng kỳ năm trước:

So sánh với cùng kỳ năm trước đều không phát hiện tham nhũng tại đơn vị.

3. Tự đánh giá mức độ hoàn thành mục tiêu của công tác phòng, chống tham nhũng

Mục tiêu của cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng là hướng tới sự ổn định và phát triển để mỗi ngành phát huy được vai trò của mình đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Công tác PCTN và sự nghiệp khoa học công nghệ tại địa phương đến nay cơ bản hoàn thành mục tiêu đề ra.

4. Đánh giá những khó khăn, vướng mắc, tồn tại, hạn chế trong công tác phòng, chống tham nhũng

* Khó khăn: Công tác phòng, chống tham nhũng luôn là lĩnh vực khó khăn, phức tạp cần sự tập trung rất cao trong chỉ đạo, điều hành.

* Hạn chế:

- Hình thức tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng chưa có nhiều đổi mới, nội dung chưa sâu.

- Vai trò giám sát của Ban thanh tra nhân dân trong công tác phòng, chống tham nhũng còn lúng túng.

* Nguyên nhân:

- Đội ngũ công chức tham mưu về công tác phòng, chống tham nhũng còn hạn chế về kinh nghiệm, chưa được tập huấn sâu về công tác phòng chống tham nhũng.

- Các thành viên của Ban thanh tra nhân dân còn hạn chế về kinh nghiệm, chưa được tập huấn về kỹ năng giám sát, kỹ năng nhận diện, phát hiện tham nhũng.

III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP VÀ  KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

1. Phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp

a) Phương hướng chung trong thời gian tới

Thực hiện nghiêm túc các quy định về PCTN, tiêu cực. Tiếp tục tuyên truyền triển khai Luật PCTN và các văn bản liên quan của Trung ương, của tỉnh; đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về PCTN cho công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị. Xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng xảy ra theo thẩm quyền. Khuyến khích, khen thưởng kịp thời và có biện pháp bảo vệ cho các cá nhân tố giác hành vi tham nhũng, nhũng nhiễu của CCVCNLĐ trong thi hành công vụ.

b) Những nhiệm vụ cụ thể phải thực hiện:

- Tiếp tục quan tâm, chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền công tác PCTN tới CCVCNLĐ trong đơn vị.

- Thực hiện tốt việc công khai, minh bạch trong các hoạt động của đơn vị

- Sửa đổi, bổ sung kịp thời và thực hiện tốt các quy định về định mức, tiêu chuẩn, chế độ; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

- Tiếp tục thực hiện tốt quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn trong đơn vị

- Thực hiện tốt cải cách hành chính, ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý và thanh toán không dùng tiền mặt

- Thực hiện tốt kiểm soát tài sản thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong đơn vị

- Kịp thời xử lý thông tin phản ánh, tố giác hành vi tham nhũng và chủ động phối hợp giải quyết kịp thời đơn tố cáo hành vi tham nhũng theo quy định của pháp luật; thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ; tiếp nhận và xử lý kịp thời phản ánh, kiến nghị, tố cáo về hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà trong giải quyết công việc cho người dân và

- Tiếp tục thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính tại các phòng, đơn vị trực thuộc Sở.

c) Giải pháp để thực hiện nhiệm vụ và khắc phục những khó khăn, vướng mắc, tồn tại, hạn chế

- Tăng cường và đa dạng hơn nữa cả về hình thức và nội dung của các buổi tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật nhằm nâng cao hiệu quả của công tác phòng, chống tham nhũng. 

- Tạo điều kiện cho công chức phụ trách về công tác phòng, chống tham nhũng và các thành viên Ban Thanh tra nhân dân được tham gia các khóa tập huấn chuyên môn sâu về công tác phòng, chống tham nhũng nói chung và công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng nói riêng và kỹ năng giám sát đối với các thành viên Ban thanh tra nhân dân.

2. Kiến nghị, đề xuất: Không

Trên đây là báo cáo kết quả công tác phòng chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2023 của Sở Khoa học và Công nghệ, kính gửi Thanh tra tỉnh tổng hợp./.

 

   Nơi nhận:

- Như trên;

- Lãnh đạo Sở;

- Lưu: VT, TTra.

File mềm địa chỉ: mavansonttr@gmail.com

GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Hà

 

[1] Kế hoạch số 77/KH-SKHCN ngày 19/12/2022;  Kế hoạch số 03/KH-SKHCN ngày 06/01/2023; Kế hoạch số 04 /KH-TTUD ngày 16/01/2023. 

 

[2] Công văn số 187 /SKHCN-TTra ngày 10/3/2023 những khó khăn, vướng mắc về kiểm soát tài sản thu nhập.

[3] Kế hoạch số 13/KH-SKHCN ngày 06/02/2023 về triển khai thực hiện 03 nhiệm vụ trọng tâm của Sở Khoa học và Công nghệ năm 2023; Kế hoạch số 14/KH-SKHCN ngày 06/02/2023 Kế hoạch kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài, dự án năm 2023; Quyết định số 14/QĐ-SKHCN ngày 03/02/2023 về việc thành lập Tổ thẩm định kinh phí nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh; Quyết đinh số 06/QĐ-UBND ngày 18/01/2023 Về việc nâng bậc lương thường xuyên đối với công chức; Giấy thôi trả lương số 76/SKHCN-VP ngày 31/01/2023; Quyết định số 05/QĐ-SKHCN ngày 17/01/2023 về việc xử lý nguồn thu phí, lệ phí trong lĩnh vực sử dụng thiết bị bức xạ tháng 12 năm 2022; Quyết định số 15/QĐ-SKHCN ngày 07/02/2023 Ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023 của Sở; Quyết định số 33/QĐ-SKHCN ngày 02/3/2023 về ban hành quy chế hoạt động của Ban biên tập Trang Thông tin điện tử Sở; Quyết định số 31/QĐ-SKHCN ngày 01/3/2023 Về việc giám sát hoạt động của Đoàn Thanh tra; Quyết định số 32/QĐ-SKHCN ngày 01/3/2023 phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc đề tài: "Nghiên cứu chọn giống, nhân giống và trồng cây Mắc ca theo hướng thâm canh cho năng suất quả cao tại tỉnh Lạng Sơn"; Kế hoạch số 29/KH-SKHCN ngày 10/3/2023 về phát triển thị trường khoa học và công nghệ năm 2023; Công văn số 177/SKHCN-VP ngày 07/3/2023 về việc đôn đốc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính tại cơ quan, đơn vị; Công văn số 195/SKHCN-VP ngày 13/3/2023 về việc đăng ký chỉ tiêu Thi đua, Khen thưởng năm 2023.

[4] Quyết định số 07/QĐ-SKHCN ngày 27/01/2023 Về việc chi hỗ trợ công chức, người lao động Khối Văn phòng Sở trực cơ quan giải quyết công việc trong các ngày nghỉ tết Nguyên đán Quý Mão 2023; Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 16/02/2023 về việc xử lý nguồn thu phí, lệ phí trong lĩnh vực sử dụng thiết bị bức xạ tháng 01 năm 2023;

[5] Kế hoạch số 10/KH-SKHCN ngày 27/01/2023 về Điều động, luân chuyển và chuyển đổi vị trí công tác của công chức, viên chức Sở Khoa học và Công nghệ năm 2023; các Quyết định Về việc điều động và bổ nhiệm chức vụ đối với  công chức giữ chức vụ lãnh đạo quản lý tại 4 phòng và Chi cục TĐC.

[6] Thông báo số 03/TB-SKHCN ngày 30/01/2023 về tiếp tục thực hiện chỉ tiếp nhận hồ sơ trực tuyến đối với một số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ đang thực hiện tiếp nhận qua bộ phận một cửa tại Trung tâm PVHCC tỉnh; Kế hoạch số 16/KH-SKHCN ngày 09/02/2023 Kiểm tra việc thực hiện tiếp nhận hồ sơ, giải quyết thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2023; Kế hoạch số 23/KH-SKHCN ngày 24/02/2023 rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2023 thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở; Kế hoạch số 28/KH-SKHCN ngày 09/3/2023 về tuyên truyền công tác cải cách hành chính của Sở KH&CN năm 2023.

 

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm Size
BCPCTN 6t (1).pdf 920.35 KB