Skip to main content
KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO - ĐẨY NHANH QUÁ TRÌNH PHỤC HỒI, PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Báo cáo Tự đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng đối với Sở Khoa học và Công nghệ năm 2022

BÁO CÁO

Tự đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng đối với Sở

Khoa học và Công nghệ năm 2022

 

Kính gửi: Thanh tra tỉnh Lạng Sơn

 

Thực hiện Kế hoạch số 344/KH-TTCP ngày 15/02/2023 của Thanh tra Chính phủ về đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2022; Quyết định số 152/QĐ-TTCP ngày 14/4/2023 của Tổng Thanh tra Chính phủ Ban hành “Bộ chỉ số đánh giá và tài liệu hướng dẫn đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2022”; Kế hoạch số 56/KH-UBND ngày 04/3/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022; Công văn số 207/TTr-PCTN ngày 18/4/2023 của Thanh tra tỉnh về việc hướng dẫn đánh giá công tác PCTN năm 2022. Sở Khoa học và Công nghệ báo cáo tự đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022 như sau:

(Thời kỳ đánh giá: từ ngày 16/12/2021 đến ngày 15/12/2022)

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn (sau đây gọi tắt là Sở) là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ, bao gồm: hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, đổi mới sáng tạo; phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ; tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng; sở hữu trí tuệ; ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ; an toàn bức xạ và hạt nhân; quản lý và tổ chức thực hiện các dịch vụ sự nghiệp công về các lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng của Sở theo quy định của pháp luật.

Tính đến thời điểm 15/12/2022, tổng số công chức, viên chức và người lao động (CCVCNLĐ) của Sở là 60 người, trong đó: công chức 36; viên chức 14, lao động hợp đồng là 10 người.

Cơ cấu tổ chức của Sở gồm: Văn phòng Sở, Thanh tra Sở, 03 phòng chuyên môn gồm: phòng Quản lý Khoa học, phòng Kế hoạch và Quản lý chuyên ngành; phòng Quản lý công nghệ và Đối mới sáng tạo và 02 đơn vị trực thuộc gồm: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và Trung tâm ứng dụng phát triển Khoa học công nghệ và Đo lường, chất lượng sản phẩm.

 Đảng bộ Sở KH&CN có 39 đảng viên, các đảng viên đều có trình độ chuyên môn nghiệp vụ từ đại học trở lên.

Xác định công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng, Đảng ủy và Lãnh đạo Sở KH&CN luôn chú trọng, quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt công tác PCTN đối với lĩnh vực ngành quản lý, coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng của đơn vị.

  II. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC PCTN

1. Đánh giá việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác PCTN; việc xây dựng và hoàn thiện chính sách, pháp luật về PCTN:

- Đánh giá việc lãnh đạo, chỉ đạo:

Giám đốc Sở đồng thời là Bí thư Đảng ủy luôn thực hiện nghiêm túc trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị; nêu cao tinh thần trách nhiệm trong chỉ đạo thực hiện nhiện nhiệm vụ, trực tiếp chỉ đạo công tác PCTN tại đơn vị. Trong năm 2022, trên cơ sở lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về PCTN. Đảng ủy, Lãnh đạo Sở đã chủ động, kịp thời triển khai thực hiện theo đúng thẩm quyền quy định. Ngay từ cuối năm 2021 và đầu năm 2022, Sở và đơn vị trực thuộc đã ban hành kế hoạch PCTN năm 2022.

- Đánh giá việc tổ chức thực hiện:

Công tác PCTN tại đơn vị do Giám đốc Sở trực tiếp chỉ đạo, giao cho Thanh tra Sở thường xuyên theo dõi, tham mưu thực hiện. Đánh giá việc tổ chức thực hiện như sau:

+  Thực hiện công tác xây dựng và hoàn thiện chính sách pháp luật về PCTN:

          - Ban hành các kế hoạch triển khai: Kế hoạch số 76 /KH-SKHCN ngày 17/12/2021 về Công tác PCTN năm 2022; Kế hoạch số 222/KH-TĐC ngày 31/12/2021 về tổ chức triển khai công tác PCTN tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng. Kết quả, qua thực hiện kế hoạch triển khai Luật PCTN, đồng thời với việc thực hiện đồng bộ giải pháp PCTN cho thấy ý thức chấp hành pháp luật của công chức, viên chức, người lao động (CCVCNLĐ) trong đơn vị ngày càng được nâng lên. Trong năm 2022 không phát hiện tham nhũng, “tham nhũng vặt” tại đơn vị, không có đơn thư tố cáo, phản ánh liên quan đến tham nhũng của người thực thi công vụ trong đơn vị, từng bước góp phần trong sạch bộ máy, góp phần củng cố lòng tin của người dân đối với Đảng, chính quyền.

+. Thực hiện kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật về PCTN:

Thực hiện Công văn số 407/TTr-PCTN ngày 24/8/2022 của Thanh tra tỉnh. Sở có Báo cáo số 22/BC-SKHCN ngày 20/9/2022 kết quả rà soát các quy định của pháp luật liên quan đến công tác PCTN, tiêu cực thuộc phạm vi quản lý của cơ quan, đơn vị, địa phương. Tuy nhiên Báo cáo số 22/BC-SKHCN ngày 20/9/2022 là văn bản mật đã gửi Thanh tra tỉnh nên không đưa vào tài liệu kiểm chứng kèm theo báo cáo (mục “A.2. thực hiện kiểm tra rà soát hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật về PCTN”).

+ Thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN:

Năm 2022, do tình hình dịch bệnh covid-19 nên công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN chủ yếu thực hiện bằng hình thức trên hệ thống ioffice mạng nội bộ trên trang website của Sở, qua sinh hoạt đảng, họp giao ban,... (Có Báo cáo số 220/BC-SKHCN ngày 15/12/2022 về công tác PCTN năm 2022).

2. Đánh giá việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng

2.1. Công tác phòng ngừa tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị khu vực Nhà nước:

           - Đơn vị thực hiện nghiêm túc, đảm bảo công khai, minh bạch theo quy định tại Điều 10 của Luật PCTN năm 2018 về tất cả các nội dung như: Việc thực hiện chính sách, pháp luật có nội dung liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp của CCVC; Việc bố trí, quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công; Công tác tổ chức cán bộ, quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn; Việc thực hiện chính sách, pháp luật có nội dung không thuộc trường hợp trên nhưng phải công khai theo quy định pháp luật; Công khai minh bạch về thủ tục hành chính., chi tiết tại các phụ lục 5 kèm theo.

- Kết quả cải cách hành chính (PAR năm 2022)

 Năm 2022, công tác cải cách hành chính của đơn vị tiếp tục được triển khai thực hiện đảm bảo theo kế hoạch. Công khai thủ tục hành chính, quy trình thủ tục giải quyết công việc. Chủ động phối hợp thực hiện đồng bộ, chặt chẽ trong giải quyết TTHC, góp phần đáng kể trong việc nâng cao hiệu quả giải quyết TTHC cho tổ chức và cá nhân; Thường xuyên rà soát các quy định thuộc lĩnh vực KH&CN, rà soát TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở và các văn bản có liên quan, để đề xuất sửa đổi và bãi bỏ một số thủ tục không cần thiết, không còn phù hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân khi thực hiện các TTHC;  Công tác cải cách thể chế thực hiện theo đúng kế hoạch đề ra, các văn bản quy phạm pháp luật được giao xây dựng và trình ban hành đúng thẩm quyền, đúng thể thức; nội dung phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình thực tiễn của tỉnh, cụ thể hoá kịp thời các chủ trương, chính sách của Trung ương và của tỉnh góp phần cải thiện chất lượng giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp.

Kết quả cải cách hành chính tại Quyết định số 85/QĐ-UBND ngày 20/01/2023 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt và công bố Chỉ số cải cách hành chính các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2022[1], trong đó: sở KH&CN xếp hạng 4 năm 2022, chỉ số thẩm định là 94,36% (năm 2021 xếp hạng 9); kết quả đo lường hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ  của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2022, Sở đứng thứ 10 (98,5%).

- Kết quả việc ban hành, thực hiện định mức, tiêu chuẩn, chế độ.

Sở và các đơn vị trực thuộc đều có Quy chế chi tiêu nội bộ nhằm đảm bảo các hoạt động của từng đơn vị phù hợp với thực tế, đúng quy định của pháp luật. Trong năm 2022, đơn vị làm tốt việc công khai thực hiện định mức, chế độ, tiêu chuẩn,  không có kiến nghị, phản ánh, tố cáo liên quan đến việc thực hiện định mức, tiêu chuẩn, chế độ; không phát hiện tham nhũng tại đơn vị. Trong năm đã lồng ghép kiểm tra thực hiện chế độ, định mức, tiêu chuẩn trong cuộc thanh tra PCTN tại Trung tâm ứng dụng phát triển khoa học công nghệ và đo lường chất lượng sản phẩm. Kết quả cụ thể tại Kết luận số 442/KL-SKHCN ngày 13/6/2022.

- Kết quả kiểm soát xung đột lợi ích: Tại đơn vị không xảy ra xung đột lợi ích trong thực thi nhiệm vụ nên năm 2022 không  triển khai thực hiện rà soát Xung đột lợi ích (XĐLI).

- Kết quả việc chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức:

Trong năm đã thực hiện điều động 05 công chức. Việc điều động tuân thủ đúng quy định, phù hợp với tình hình thực tế, vị trí việc làm của đơn vị.

- Kết quả kiểm soát tài sản, thu nhập.

Sở và các đơn vị trực thuộc đã thực hiện nghiêm túc Thông tư số 13/2017/TT-BTC ngày 15/02/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định quản lý thu, chi bằng tiền mặt qua hệ thống Kho bạc Nhà nước; Thông tư số 136/2018/TT-BTC ngày 28/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2017/TT-BTC ngày 15/02/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định quản lý thu, chi bằng tiền mặt qua hệ thống Kho bạc Nhà nước. Tất cả các khoản chi thanh toán cá nhân, bao gồm: tiền lương; tiền công; tiền công tác phí; phụ cấp lương; tiền thưởng; phúc lợi tập thể và các khoản thanh toán khác cho cá nhân đều thanh toán qua Kho bạc Nhà nước kiểm soát chi và chuyển vào tài khoản cá nhân mở tại ngân hàng. Đã ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện dịch vụ công của Kho bạc nhà nước, các nghiệp vụ kế toán phải thanh toán qua Kho bạc Nhà nước đều thực hiện trên dịch vụ công của Kho bạc nhà nước.

          Trong năm, Sở ban hành văn bản về việc thực hiện kê khai tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan: Quyết định số 191/QĐ-SKHCN ngày 01/12/2022 về việc phê duyệt danh sách công chức, viên chức của Sở có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập hàng năm và bổ sung. Kết quả đạt 100% số người kê khai/người phải kê khai (24/24). Đã thực hiện niêm yết công khai bản kê khai tài sản, thu nhập, lưu và bàn giao cơ quan có thẩm quyền kịp thời, đúng quy định.

- Kết quả thực hiện Chỉ thị 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc:

          Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 62/KH-SKHCN ngày 18/11/2020 Thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ. Kết quả Sở đã triển khai, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 10/CT-TTg. Qua đó, nâng cao đạo đức, thái độ và tinh thần phục vụ của đội ngũ công chức, viên chức đối với người dân và doanh nghiệp. Thực hiện tốt việc tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của công chức, viên chức, người lao động trong công tác đấu tranh phòng, chống tiêu cực, tham nhũng và ngăn chặn tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp. Không có kiến nghị, phản ánh về tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp.

2.2. Công tác phòng ngừa tham nhũng trong doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài Nhà nước: Không phát sinh

3. Đánh giá việc phát hiện và xử lý tham nhũng

3.1. Đánh giá việc phát hiện hành vi tham nhũng:

- Kết quả phát hiện hành vi tham nhũng qua kiểm tra, thanh tra, giám sát: Trong kỳ báo cáo không phát hiện tham nhũng tại đơn vị

- Kết quả phát hiện hành vi tham nhũng qua phản ánh, tố cáo: Không phát sinh

- Kết quả phát hiện hành vi tham nhũng qua điều tra, truy tố, xét xử: Không phát sinh

3.2. Đánh giá việc xử lý tham nhũng:

- Kết quả xử lý kỷ luật đối với tổ chức, cá nhân: Không phát sinh

- Kết quả xử lý hình sự người có hành vi tham nhũng: Không phát sinh

- Kết quả xử lý trách nhiệm của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị căn cứ vào mức độ của vụ việc tham nhũng: Không phát sinh

3.3. Đánh giá kết quả xử lý hành vi khác vi phạm pháp luật về PCTN:

- Kết quả xử lý vi phạm trong thực hiện công khai minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức đơn vị:  Không phát sinh

- Kết quả xử lý vi phạm quy định về  chế độ, định mức, tiêu chuẩn: Không phát sinh

- Kết quả xử lý vi phạm quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị : Không phát sinh

- Kết quả xử lý vi phạm quy định về xung đột lợi ích: Không phát sinh

- Kết quả xử lý vi phạm quy định về chuyển đổi vị trí công tác: Không phát sinh

- Kết quả xử lý vi phạm quy định về báo cáo, xử lý báo cáo về hành vi tham nhũng: Không phát sinh

- Kết quả xử lý hành vi vi phạm đối với người kê khai TSTN và xử lý hành vi vi phạm khác trong kiểm soát TSTN: Không phát sinh

4. Đánh giá việc thu hồi tài sản tham nhũng: Không có

5. Điểm tự đánh giá công tác PCTN năm 2022

Căn cứ Bộ chỉ số và tài liệu hướng dẫn do Thanh tra tỉnh ban hành, Sở KH&CN tự chấm điểm đạt: 23 điểm/100 điểm.

(Kèm theo Báo cáo có Phụ lục - Tổng hợp điểm tự đánh giá, chẩm điểm công tác PCTN năm 2022; Phụ lục - Phương pháp tính điểm Bộ chỉ số đánh giá công tác PCTN cấp tỉnh năm 2022; Danh mục tài liệu kiểm chứng, file tài liệu kiểm chứng)

III. NHẬN XÉT, KIẾN NGHỊ

1. Nhận xét:

Đảng ủy, Lãnh đạo Sở đã nghiêm túc tổ chức quán triệt các quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước về PCTN. Công tác tuyên truyền, giáo dục về PCTN được thực hiện thường xuyên; vai trò, trách nhiệm, nêu gương của người đứng đầu, đảng viên trong đơn vị tiếp tục được nâng lên. Các biện pháp PCTN cơ bản được triển khai đồng bộ, tạo chuyển biến tích cực; Kỷ luật, kỷ cương hành chính tiếp tục được siết chặt. Những năm gần đây không phát hiện tham nhũng, “tham nhũng vặt” tại đơn vị, không có đơn thư tố cáo, phản ánh liên quan đến tham nhũng của người thực thi công vụ trong đơn vị, từng bước góp phần trong sạch bộ máy, góp phần củng cố lòng tin của người dân đối với Đảng, chính quyền.

2. Kiến nghị:

     Đề nghị cấp có thẩm quyền tiếp tục quan tâm tổ chức bồi dưỡng, tập huấn kiến thức về công tác PCTN, tiêu cực cho các công chức thanh tra để nâng cao khả năng nhận diện, phát hiện nhằm xử lý kịp thời các hành vi tham nhũng, tiêu cực; tập huấn kiến thức, kỹ năng, các biện pháp bảo vệ người tố cáo các hành vi tham nhũng.

     Trên đây là báo cáo tự đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022 của Sở KH&CN, kính gửi Thanh tra tỉnh xem xét tổng hợp./.

 Nơi nhận:

- Như trên;                                                                                

- Lãnh đạo Sở;

- Các đơn vị trực thuộc sở;

- Lư­­u: VT, TTra.                 

GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Hà

 

[1] Quyết định số 85/QĐ-UBND ngày 20/01/2023 về việc phê duyệt và công bố Chỉ số cải cách hành chính các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2022

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm Size
BC đánh giá công tác PCTN năm 2022 (1) (1).pdf 867.23 KB