Skip to main content
KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO - ĐẨY NHANH QUÁ TRÌNH PHỤC HỒI, PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Sở Khoa học và Công nghệ triển khai kế hoạch thực hiện Chương trình làm việc của UBND tỉnh năm 2023

Với mục đích tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Chương trình làm việc của Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh năm 2023, triển khai Kế hoạch hoạt động Khoa học và Công nghệ (KH&CN) năm 2023 ngay từ những ngày đầu, tháng đầu năm đạt hiệu quả. Ngày 16/01/2023, Sở KH&CN đã ban hành Kế hoạch số 09/KH-SKHCN triển khai thực hiện Chương trình làm việc của UBND tỉnh năm 2023.

Theo đó, các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở tham mưu, triển khai xây dựng các văn bản để cụ thể hóa nhiệm vụ thực hiện theo Kế hoạch số 78/KH-SKHCN ngày 22/12/2022 của Sở KH&CN về việc thực hiện nhiệm vụ KH&CN năm 2023; Các nhiệm vụ trọng tâm được UBND tỉnh phê duyệt năm 2023.

          Xây dựng báo cáo hoạt động KH&CN định kỳ gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư phục vụ xây dựng dự thảo Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình phát triển kinh tế - xã hội tháng, quý, năm.

Xây dựng các báo cáo kết quả thực hiện tại Sở KH&CN, tham gia đóng góp ý kiến đối với các dự thảo đối với các nội dung theo yêu cầu của cơ quan, đơn vị được UBND tỉnh giao chủ trì chuẩn bị tại các phiên họp trong năm.

Tham mưu Dự thảo Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình hành động số 91-CTr/TU, ngày 30/10/2012 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 01/11/2012 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương (khoá XI) về phát triển KH&CN phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế phục vụ Phiên họp tháng 8/2023 của UBND tỉnh.

Nguyễn Như Thủy