Skip to main content
KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO - ĐẨY NHANH QUÁ TRÌNH PHỤC HỒI, PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Kết quả kiểm tra việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2022

Nhằm nâng cao hiệu quả việc duy trì, áp dụng và đánh giá tình hình triển khai, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ - Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng tỉnh Lạng Sơn (Ban chỉ đạo ISO tỉnh) đã triển khai kế hoạch kiểm tra việc áp dụng HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan, tổ chức thuộc Hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2022.

Theo số liệu báo cáo, năm 2022 Tổ công tác giúp việc Ban chỉ đạo ISO tỉnh đã tổ chức 02 đợt (đợt 1 từ ngày 16/6/2022 đến ngày 30/6/2022, đợt 2 từ ngày 05/7/2022 đến ngày 26/7/2022), UBND các huyện, thành phố tổ chức 01 đợt trong quý III, kiểm tra được 80/80 cơ quan, đơn vị theo Quyết định phê duyệt của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn.

 

Description: C:\Users\Tinh Tu Computer\Desktop\Ảnh ISO\kiem tra tai Chi cuc Thuy loi.jpg

Đoàn kiểm tra ISO của tỉnh do Sở KH&CN chủ trì đã tiến hành kiểm tra việc áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo TCVN ISO 9001: 2015 tại Chi cục Thủy lợi, Sở Nông nghiệp và PTNT.

Nội dung kiểm tra được thực hiện theo quy định tại Điều 36, Thông tư số 26/2014/TT-BKHCN ngày 10/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chi tiết thi hành Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính Nhà nước.

Theo nhận xét, đánh giá của Ban chỉ đạo ISO tỉnh qua kết quả kiểm tra cho thấy các đơn vị chịu sự kiểm tra đã chủ động rà soát, xây dựng các quy trình giải quyết TTHC để đảm bảo phạm vi áp dụng của HTQLCL bao gồm toàn bộ hoạt động liên quan đến thực hiện TTHC cho tổ chức, cá nhân thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, đơn vị. Về cơ bản các đơn vị đã tuân thủ các quy định tại Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ; Hệ thống tài liệu của các đơn vị cơ bản theo mô hình khung do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành (chính sách chất lượng, mục tiêu chất lượng, các quy trình hướng dẫn theo mô hình HTQLCL và các quy trình giải quyết các TTHC).

Description: C:\Users\Tinh Tu Computer\Desktop\Ảnh ISO\tran QA ISO.jpg

Đoàn kiểm tra ISO của tỉnh do Sở KH&CN chủ trì đã tiến hành kiểm tra việc áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo TCVN ISO 9001: 2015 tại Sở Giáo dục và Đào tạo.

Lãnh đạo của một số đơn vị đã quan tâm, chỉ đạo sát sao việc áp dụng HTQLCL, cơ bản đã thực hiện tốt, hiệu quả việc duy trì, cải tiến HTQLCL tại đơn vị. Trong quá trình kiểm tra, Đoàn kiểm tra kết hợp hướng dẫn, tháo gỡ một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai áp dụng HTQLCL cho thư ký ISO và công chức chuyên môn tại các đơn vị áp dụng được thống nhất theo yêu cầu của Tiêu chuẩn. Các đơn vị đã có hành động khắc phục và báo cáo bằng văn bản (kèm theo các tài liệu kiểm chứng) sau khi nhận được thông báo kết quả kiểm tra của Đoàn Kiểm tra.

Việc phân cấp cho UBND cấp huyện tiến hành kiểm tra UBND cấp xã đã giúp UBND cấp huyện nắm được tình hình thực hiện của đơn vị cấp dưới, từ đó có chỉ đạo kịp thời để việc áp dụng HTQLCL tại UBND cấp xã hiệu quả hơn, góp phần chuyên nghiệp hoá trong giải quyết TTHC cho người dân.

Bên cạnh đó Ban chỉ đạo ISO tỉnh cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế của các đơn vị chịu sự kiểm tra: Việc áp dụng, duy trì HTQLCL tại một số đơn vị còn mang tính hình thức, do đó hiệu quả áp dụng chưa cao. Một số đơn vị vẫn chưa thật sự quan tâm Mô hình khung HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 kèm theo Quyết định số 101/QĐ-BKHCN ngày 21/01/2022 của Bộ Khoa học và Công nghệ; chưa thường xuyên cải tiến quy trình ISO, chưa có các biểu mẫu kèm theo tại các bước thực hiện để thuận tiện áp dụng trong giải quyết công việc. Việc cập nhật các văn bản QPPL mới ban hành cũng như các TTHC mới thuộc thẩm quyền giải quyết của một số đơn vị vào HTQLCL đôi khi chưa kịp thời, chưa đảm bảo phạm vi áp dụng của HTQLCL theo quy định. Tại một số đơn vị, lãnh đạo cao nhất chưa thực sự quan tâm đến việc chỉ đạo, kiểm tra việc áp dụng tiêu chuẩn ISO tại đơn vị mình. Lãnh đạo một số đơn vị coi đây là nhiệm vụ tham mưu, thực hiện của thư ký ISO, chưa chỉ đạo quyết liệt, dẫn đến công chức các bộ phận khác chưa tham gia vào việc xây dựng và áp dụng HTQLCL, do vậy việc áp dụng HTQLCL, vào thực tế còn lúng túng, chủ yếu là cấp huyện, cấp xã.

Để nâng cao hiệu quả việc duy trì, áp dụng HTQLCL tại các cơ quan, đơn vị trong thời gian tới, Ban chỉ đạo ISO tỉnh kiến nghị UBND các huyện, thành phố thường xuyên đôn đốc, chỉ đạo sát sao các UBND cấp xã thực hiện áp dụng, duy trì và cải tiến thường xuyên HTQLCL của đơn vị, xác định đây là nhiệm vụ thường xuyên, thành phần chấm điểm đánh giá kết quả hoàn thành nhiệm vụ của năm, chấm điểm cải cách hành chính của UBND huyện, thành phố.

Đối với các đơn vị áp dụng lãnh đạo các cơ quan, đơn vị cần quan tâm, chỉ đạo sát sao hơn nữa việc áp dụng HTQLCL tại đơn vị mình; Tăng cường công tác đào tạo nâng cao nhận thức chung và quán triệt đến toàn thể các phòng, ban, bộ phận và toàn thể công chức để việc tuân thủ và áp dụng được nghiêm túc, đúng quy định, có sự kiểm soát thường xuyên liên tục để thấy được hiệu quả của việc áp dụng HTQLCL trong giải quyết công việc, qua đó nâng cao ý thức, tinh thần tự giác của mỗi công chức trong việc áp dụng HTQLCL tại đơn vị mình. Chủ động soát xét, cải tiến HTQLCL phù hợp với tình hình thực tế giải quyết công việc của đơn vị mình. Đồng thời thực hiện công bố lại khi có sự điều chỉnh, mở rông hoặc thu hẹp phạm vi áp dụng HTQLCL theo quy định tại Quyết định 19/2014/QĐ-TTg;