Skip to main content
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Kết quả tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn

          Thực hiện Luật tiếp công dân năm 2013; Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Tiếp công dân; Thông tư số 04/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình tiếp công dân. Ngay từ đầu năm 2022, Sở khoa học và công nghệ đã thông báo lịch tiếp công dân định kỳ của giám đốc Sở vào ngày 15 hàng tháng, nếu trùng vào ngày nghỉ, ngày lễ, tết sẽ tổ chức tiếp công dân vào ngày làm việc liền kề tiếp theo.

Description: https://skhcn.bacgiang.gov.vn/documents/21435/9428574/1603078054317_K%E1%BA%BFt+qu%E1%BA%A3+ti%E1%BA%BFp+c%C3%B4ng+d%C3%A2n1.jpg/03874702-0639-4677-ab73-b6a4a0cef16c?t=1603078054337

Do đặc thù công việc của lĩnh vực khoa học và công nghệ không thường xuyên tiếp xúc nhiều với công dân; bên cạnh đó công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, giải quyết công việc của các phòng, đơn vị trong cơ quan được quan tâm nên trong năm 2022, Sở không thực hiện tiếp nhận, phân loại và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền. So với cùng kỳ năm trước, tỷ lệ công dân đến khiếu nại, tố cáo không tăng, không giảm vì những năm qua không có công dân đến khiếu nại, tố cáo; không có hiện tượng khiếu nại tố cáo đông người, vượt cấp liên quan đến hoạt động khoa học và công nghệ.

ở Khoa học và Công nghệ đã tích cực trong công tác chỉ đạo triển khai thi hành pháp luật nói chung và pháp luật khiếu nại, tố cáo nói riêng; mọi hoạt động trong cơ quan được quán triệt theo tinh thần dân chủ, công khai, minh bạch; tinh thần trách nhiệm của công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan luôn được nâng cao, đặc biệt trong công tác giải quyết các nhiệm vụ liên quan đến tổ chức, cá nhân. Vì vậy, trong năm 2022, Sở Khoa học và Công nghệ không có các vụ việc khiếu nại, tố cáo hoặc đơn thư kiến nghị, phản ánh của tổ chức, cá nhân gửi đến. Công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của Sở Khoa học và công nghệ luôn được quan tâm, triển khai nghiêm túc, đầy đủ, đúng theo quy định Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo. Công tác chỉ đạo, tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho công chức, viên chức, người lao động  trong cơ quan nói chung, pháp luật khiếu nại, tố cáo nói riêng luôn được quan tâm thực hiện tốt.

Trong thời gian tới, để làm tốt công tác tiếp công dân, Sở Khoa học và Công nghệ tiếp tục duy trì phân công công chức thực hiện trực tiếp công dân thường xuyên; thực hiện nghiêm nội quy, quy chế tiếp công dân theo quy định./.  

Nguyễn Thị Minh Anh