Skip to main content
KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO - ĐẨY NHANH QUÁ TRÌNH PHỤC HỒI, PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

LUẬT MỚI: Luật Thanh tra số 11/2022/QH15 thay thế luật Thanh tra số 56/2010/QH12

Ngày 14/11/2022 tại kỳ hợp thứ 4 Quốc Hội Khóa XV thông qua Luật Thanh tra mới thay thế Luật Thanh tra 2010. Luật Thanh tra 2022 gồm 8 Chương và 118 Điều, tăng hơn so với Luật Thanh tra 2010 là 01 Chương và 40 Điều, cụ thể:

Description: CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP NGÀY 14 THÁNG 11 NĂM 2022

(Ảnh: Kỳ họp thứ 4 Quốc Hội Khóa XV- Nguồn Inter net)

- Chương I: Những quy định chung, (gồm 8 Điều từ điều 1 đến điều 8).

- Chương II: Tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan thực hiện chức năng thanh tra, (gồm 29 Điều từ điều 9 đến điều 37).

- Chương III: Thanh tra viên, người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành, (gồm 6 Điều từ điều 38 đến điều 43).

- Chương IV: Hoạt động thanh tra, (gồm 58 Điều từ điều 44 đến điều 101).

- Chương V: Thực hiện kết luận thanh tra, (gồm 5 Điều từ điều 102 đến điều 106).

- Chương VI: Phối hợp trong hoạt động thanh tra, kiểm toán nhà nước, kiểm tra, (gồm 5 Điều từ điều 107 đến điều 111).

- Chương VII: Điều kiện bảo đảm hoạt động thanh tra, (gồm 2 Điều từ điều 112 đến điều 113).

- Chương VIII: Điều khoản thi hành, (gồm 5 Điều từ điều 114 đến điều 118).

Luật Thanh tra 2022 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2023

Phạm Thị Thanh