Skip to main content
KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO - ĐẨY NHANH QUÁ TRÌNH PHỤC HỒI, PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Khoa học và công nghệ đóng góp tích cực cho sự phát triển đồng bộ các ngành, lĩnh vực

Năm 2022, khoa học và công nghệ (KH&CN) đã đóng góp tích cực cho sự phát triển đồng bộ các ngành, lĩnh vực. Nhiều thành tựu KH&CN hiện đại được ứng dụng nhanh chóng và rộng rãi trong đời sống.

Nhiều kết quả đáng khích lệ

Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) vừa tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo (ĐMST) năm 2023. Tham dự Hội nghị có lãnh đạo Chính phủ; đại diện Lãnh đạo các cơ quan của Đảng, Quốc hội, các Bộ, ban, ngành Trung ương; Lãnh đạo UBND và Sở KH&CN một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; đại diện một số viện, trường, tổ chức và doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực KH&CN; các phóng viên, biên tập viên cơ quan thông tấn, báo chí;…

Về phía Bộ KH&CN có Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt; các đồng chí Lãnh đạo Bộ và nguyên Lãnh đạo Bộ KH&CN cùng tập thể cán bộ chủ chốt của Bộ KH&CN.

Hội nghị là dịp để đánh giá các kết quả đã đạt được trong năm 2022, trao đổi, thảo luận giải pháp nhằm triển khai hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm về KHCN&ĐMST ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm 2023.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bộ trưởng Bộ KH&CN Huỳnh Thành Đạt cho biết, năm 2022, được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Đảng, Quốc hội và Chính phủ, sự phối hợp chặt chẽ của các bộ, ngành, cơ quan trung ương và địa phương, sự đồng hành của doanh nghiệp và người dân, KHCN&ĐMST đã có nhiều kết quả đáng khích lệ, đóng góp vào thành công chung của cả nước.

Về tiếp tục xây dựng chủ trương của Đảng về KHCN&ĐMST, trong năm 2022, Bộ KH&CN đã phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương xây dựng các chủ trương về phát triển KHCN&ĐMST phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và đã được Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII thông qua vào ngày 17/11/2022 (Nghị quyết số 29-NQ/TW); Bộ KH&CN cũng phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng cơ bản hoàn thiện việc xây dựng Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư (Đã trình Bộ Chính trị, đang được xem xét thông qua).

Hiện nay, Bộ KH&CN đang tiếp tục phối hợp các cơ quan liên quan tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 01/11/2012 của Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương khóa XI về phát triển KH&CN phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 27-NQ/TW ngày 06/8/2008 của Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Như vậy, các chủ trương của Đảng về phát triển KHCN&ĐMST tiếp tục được bổ sung, hoàn thiện, bám sát theo các định hướng của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.