Skip to main content
MỪNG ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI, MỪNG ĐẢNG QUANG VINH, MỪNG XUÂN NHÂM DẦN 2022! 
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Quy định về trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước

Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đang lấy ý kiến về dự thảo Thông tư Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước. Thông tư này dự kiến sẽ thay thế Thông tư số 07/2014/TT-BKHCN ngày 26/5/2014 của Bộ trưởng Bộ KH&CN về quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước (Thông tư 07) và Thông tư số 03/2017/TT-BKHCN ngày 03/4/2017 của Bộ trưởng Bộ KH&CN về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2014/TT-BKHCN (Thông tư 03). Bài viết nêu lên một số nội dung chính của dự thảo về sửa đổi/thay thế 2 thông tư nêu trên.

Description: http://www.dostquangtri.gov.vn/Upload/Tintuc/81_20220711-09070324.jpg

Ảnh minh họa

Dự thảo bao gồm 4 chương, 19 điều: Chương I. Quy định chung (Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng; Điều 2. Giải thích từ ngữ; Điều 3. Căn cứ để xây dựng đề xuất nhiệm vụ; Điều 4. Nguyên tắc xây dựng đề xuất nhiệm vụ; Điều 5. Trình tự đề xuất nhiệm vụ; Điều 6. Trình tự xây dựng đề xuất đặt hàng; Điều 7. Tổng hợp và xử lý đề xuất đặt hàng); Chương II. Yêu cầu đối với nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia (Điều 8. Yêu cầu đối với đề tài, dự án, đề án khoa học; Điều 9. Yêu cầu đối với dự án khoa học và công nghệ); Chương III. Tổ chức xác định nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia (Điều 10. Thông tin về nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặt hàng; Điều 11. Thành lập Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ KH&CN; Điều 12. Phương thức làm việc của Hội đồng; Điều 13. Trình tự, thủ tục làm việc của Hội đồng; Điều 14. Nội dung thảo luận của Hội đồng xác định đề tài, dự án; Điều 15. Nội dung thảo luận của Hội đồng xác định đề án khoa học; Điều 16. Nội dung thảo luận của Hội đồng xác định dự án khoa học và công nghệ; Điều 17. Phê duyệt nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặt hàng); Chương IV. Điều khoản thi hành (Điều 18. Hiệu lực thi hành; Điều 19.  Tổ chức thực hiện). Theo dự thảo, Thông tư mới sẽ có một số thay đổi cơ bản như sau:

Xây dựng trình tự xác định nhiệm vụ theo quy định 02 quy trình riêng biệt

Điều này phù hợp với quy định của Luật KH&CN và điều chỉnh được bất cập hiện tại của Thông tư 07 và Thông tư 03 (Điều 5 và 6):

Quy trình 1: Tổ chức và cá nhân gửi đề xuất lên bộ, ngành địa phương; bộ, ngành địa phương gửi Bộ KH&CN; Bộ KH&CN tổ chức họp Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ.

Quy trình 2: 1) Tổ chức và cá nhân gửi đề xuất trực tiếp lên Bộ KH&CN đối với các Chương trình KH&CN được Thủ tướng hoặc Bộ trưởng Bộ KH&CN phê duyệt; các vụ chức năng của Bộ KH&CN tổng hợp đề xuất đặt hàng trình Lãnh đạo Bộ xem xét; xin ý kiến các bộ/ngành và địa phương có liên quan; các vụ chức năng hoàn thiện, tổng hợp đề xuất đặt hàng trình Lãnh đạo Bộ xem xét; Bộ KH&CN tổ chức họp Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ; 2) Bộ KH&CN chủ động/theo yêu cầu của Chính phủ/Thủ tướng Chính phủ đề xuất (đối với các nhiệm vụ cấp quốc gia cấp bách): tổ chức lấy ý kiến tư vấn (Họp tổ chuyên gia); xây dựng Phiếu đề xuất; các vụ chức năng của Bộ tổng hợp đề xuất đặt hàng trình Lãnh đạo Bộ KH&CN xem xét; xin ý kiến các bộ/ngành và địa phương có liên quan; các vụ chức năng của Bộ hoàn thiện, tổng hợp đề xuất đặt hàng trình Lãnh đạo Bộ xem xé; Bộ KH&CN tổ chức họp Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ.

Đặc biệt, thay vì việc bộ, ngành và địa phương phải xây dựng Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ (sau khi tổng hợp đề xuất nhiệm vụ từ tổ chức cá nhân), Dự thảo Thông tư thay thế chỉ yêu cầu các bộ, ngành và địa phương gửi Công văn kèm theo Bảng tổng hợp đề xuất đặt hàng nhiệm vụ với 01 loại biểu mẫu đối với tất cả các loại hình nhiệm vụ.

Hiện nay, Thông tư 07 quy định: tổ chức và cá nhân gửi đề xuất lên bộ, ngành, địa phương; bộ, ngành, địa phương xác định đề xuất đặt hàng và gửi Bộ KH&CN; Bộ KH&CN xác định nhiệm vụ (thông qua Hội đồng tư vấn), phê duyệt danh mục và đưa ra tuyển chọn; Thông tư 03 quy định: tổ chức và cá nhân gửi đề xuất lên Bộ KH&CN; Bộ KH&CN xác định nhiệm vụ (thông qua Hội đồng tư vấn), phê duyệt danh mục và đưa ra tuyển chọn. Cả 02 Thông tư đều có những bất cập và chưa cụ thể hóa được việc Bộ KH&CN chủ động/theo yêu cầu của Chính phủ/Thủ tướng Chính phủ đề xuất (đối với các nhiệm vụ cấp quốc gia cấp bách).

Cụ thể hóa việc khuyến khích đề xuất ý tưởng của tổ chức, cá nhân

Nội dung này sẽ được cụ thể hóa trong Thông tư quy định về tuyển chọn hoặc giao trực tiếp tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước. Ví dụ: hồ sơ của tổ chức/cá nhân đăng ký tham gia tuyển chọn nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia đề xuất nhiệm vụ KH&CN sẽ được cộng thêm 10% (hoặc tỷ lệ % khác) số điểm nếu được Hội đồng chấm đạt 70 điểm trở lên.

Bổ sung thêm thông tin Phiếu đề xuất nhiệm vụ

Hiện nay, Phiếu đề xuất chưa đầy đủ thông tin để các cơ quan quản lý rà soát cũng như Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ xem xét về tính mới, khả năng kế thừa; chưa xác định loại hình nhiệm vụ (thuộc lĩnh vực khoa học xã hội, nhân văn hay khoa học tự nhiên; tài liệu tham khảo…). Những bổ sung này có trong các biểu mẫu của dự thảo Thông tư.

Bổ sung kinh phí dự kiến vào trong “Phiếu nhận xét” và “Bảng tổng hợp kiến nghị của Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ”

Đây là cơ sở để cho các đơn vị quản lý tham mưu trình Lãnh đạo Bộ xem xét khi phê duyệt danh mục (qua đó để lượng hóa quy mô, sự phù hợp với tính chất của loại hình nhiệm vụ, tính khả thi về nguồn kinh phí…). Đây là thông tin quan trọng phục vụ việc xây dựng kế hoạch và bố trí nguồn kinh phí hàng năm và trung hạn. Mặt khác, đây còn là một kênh thông tin để cho các tổ chức/cá nhân xem xét khi xây dựng Hồ sơ tuyển chọn/xét giao trực tiếp, vì trong thực tế, do chưa có thông tin về dự kiến kinh phí nên dẫn tới việc xây dựng dự toán trong Thuyết minh (khi đăng ký tham gia tuyển chọn/xét giao trực tiếp) với dự toán quá cao, gây ra nhiều bất cập trong khâu xem xét, đánh giá và thẩm định nội dung và kinh phí.

Bổ sung quy định về nộp hồ sơ đề xuất nhiệm vụ bằng phương thức trực tuyến và họp Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ bằng phương thức họp trực tuyến/kết hợp

Hiện nay, chưa có hình thức nộp hồ sơ đề xuất nhiệm vụ bằng phương thức trực tuyến, chưa quy định về họp Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ bằng phương thức họp trực tuyến/kết hợp.

Ngoài ra, dự thảo Thông tư còn bổ sung quy định về đề xuất nhiệm vụ và đề xuất đặt hàng liên quan đến bí mật nhà nước, việc gửi hồ sơ tuân thủ theo quy định về bảo vệ bí mật nhà nước. Dự thảo Thông tư cũng sửa đổi, bổ sung một số thông tin trong biểu mẫu kèm theo Thông tư cho phù hợp (Phiếu đề xuất nhiệm vụ; Phiếu nhận xét; Phiếu đánh giá).

https://khcncongthuong.vn/