Skip to main content
MỪNG ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI, MỪNG ĐẢNG QUANG VINH, MỪNG XUÂN NHÂM DẦN 2022! 
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Sở KH&CN tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2022

Với mục đích tiếp tục thông tin, tuyên truyền các chủ trương của Đảng và các chương trình, kế hoạch, văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về cải cách hành chính (CCHC), qua đó cán bộ công chức, người lao động trong đơn vị và tổ chức, người dân hiểu và nắm bắt được quy trình tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), kết quả thực hiện các dịch vụ công, từng bước nâng cao mức độ hài lòng của người dân về kết quả giải quyết TTHC của Sở Khoa học và Công nghệ. Ngày 13/6/2022, Sở Khoa học và Công nghệ đã ban hành Kế hoạch số 57/KH-SKHCN tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2022.

Theo Kế hoạch, công tác tuyên truyền CCHC tập trung vào các nội dung chính sau:

Tuyên truyền, phổ biến nội dung Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 24/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC; Quyết định số 1063/QĐ-UBND ngày 07/6/2019 của UBND tỉnh Phê duyệt Đề án xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2019 – 2025.

Tuyên truyền về Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2021 - 2030 của Chính phủ; Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2021 - 2030; Nghị quyết số 60-NQ/TU ngày 15/12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh CCHC tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 - 2030; Kế hoạch CCHC nhà nước tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-2025.

Tuyên truyền, triển khai thực hiện Kế hoạch số 41/KH-SKHCN ngày 12/4/2022 của Sở KH&CN về thực hiện cải thiện năng lực cạnh tranh, nâng cao chỉ số DCCI năm 2022; Tuyên truyền về dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ bưu chính công ích trong giải quyết TTHC; Tuyên truyền kết quả thực hiện công tác CCHC của đơn vị.

Thông tin kịp thời các phản ánh kiến nghị của người dân, tổ chức, doanh nghiệp về các quy định hành chính, thủ tục hành chính; Tuyên truyền việc đơn giản hóa TTHC, phấn đấu rút ngắn thời gian giải quyết tối thiểu 30% so với thời gian quy định.

Tuyên truyền việc đổi mới lề lối và phương thức làm việc trong cơ quan nhà nước; các ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, đẩy mạnh hiện đại hóa hành chính, cũng như đẩy mạnh việc áp dụng Hệ thống Quản lý chất lượng ISO 9001:2015 trong hoạt động.

Hình thức tuyên truyền được thực hiện đa dạng hóa: thông qua báo chí, các phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử của Sở KH&CN, các lớp tập huấn, bồi dưỡng và các hình thức khác như qua các trang mạng xã hội Zalo, Facebook, …

Nguyễn Như Thủy