Skip to main content
MỪNG ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI, MỪNG ĐẢNG QUANG VINH, MỪNG XUÂN NHÂM DẦN 2022! 
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

6 định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước về tư vấn xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính Nhà nước

Ngày 31/05/2022, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư 07/2022/TT-BKHCN về việc quy định Định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước về tư vấn xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính Nhà nước.

Theo đó, quy định 6 định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước (NSNN) về tư vấn xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 Hệ thống quản lý chất lượng – các yêu cầu vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính Nhà nước (HCNN).

Định mức kinh tế - kỹ thuật bao gồm các định mức thành phần sau: Định mức lao động (bằng tổng định mức lao động trực tiếp (tính bằng công, 1 công tương đương 8 giờ) và định mức lao động gián tiếp (quản lý, phục vụ) quy định theo tỷ lệ phần trăm của định mức lao động trực tiếp); định mức thiết bị; định mức vật tư.

Việc xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật áp dụng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật liên quan. Đối với các định mức kinh tế - kỹ thuật chưa có quy định cụ thể, việc xây dựng định mức áp dụng các phương pháp như: Phương pháp thống kê tổng hợp; phương pháp tiêu chuẩn; phương pháp phần tích, thực nghiệm.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 15/07/2022.

BBT