Skip to main content
KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO - ĐẨY NHANH QUÁ TRÌNH PHỤC HỒI, PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 

Thông tin về danh mục dự án, chương trình và kết quả thực hiện đầu tư công, mua sắm công và quản lý, sử dụng vốn đầu tư công, các nguồn vốn vay theo quy định của pháp luật

Thông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu mua sắm công

 

STT

Tên dự án

Mục tiêu chính

Chủ đầu tư

Loại dự án

Thời gian thực hiện

Tổng vốn dự án

Nội dung đầu tư

Địa điểm thực hiện

Tình trạng dự án

1

Dự án Đầu tư trang thiết bị trạm quan trắc và cảnh báo phóng xạ môi trường (đã được phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 2272/QĐ-UBND ngày 20/11/2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh)

Đầu tư mua sắm mới các trang thiết bị phục vụ công tác quan trắc phóng xạ môi trường; ứng phó sự cố bức xạ, hạt nhân đảm bảo tính tiên tiến hiện đại, phù hợp với nhu cầu, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mạng lưới quan trắc và cảnh báo phóng xạ môi trường quốc gia của Bộ Khoa học và Công nghệ nhằm nhanh chóng đưa vào hoạt động Trạm Quan trắc và cảnh báo phóng xạ môi trường tỉnh Lạng Sơn,đảm bảo kết nối với Mạng lưới quan trắc và cảnh báo phóng xạ môi trường quốc gia

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn

Dự án nhóm C

Năm 2022 -2023

15.000 triệu đồng (Mười năm tỷ đồng)

Đầu tư mua sắm và đào tạo, vận hành các trang thiết bị Trạm Quan trắc và cảnh báo phóng xạ môi trường tỉnh Lạng Sơn, gồm:

a) Thiết bị Phòng làm việc của Trạm địa phương;

b) Thiết bị Phòng máy đo;

c) Thiết bị phục vụ ứng phó sự cố bức xạ, hạt nhân;

d) Đào tạo, vận hành thiết bị.

Khu đô thị Nam Hoàng Đồng, xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Đang thực hiện

 

 

THÔNG BÁO

Về việc lựa chọn các tổ chức, cá nhân thẩm định giá tài sản

 

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn thông báo lựa chọn các tổ chức, đơn vị thẩm định giá tài sản như sau:

1. Thông tin tài sản cần lựa chọn thẩm định giá

Thẩm định giá Các trang thiết bị thuộc Dự án đầu tư trang thiết bị Trạm quan trắc và cảnh báo môi trường phóng xạ tỉnh Lạng Sơn. Danh mục các Trang thiết bị Trạm quan trắc và cảnh báo môi trường phóng xạ tỉnh Lạng Sơn được gửi kèm theo tại Phụ lục.

2. Tiêu chí lựa chọn tổ chức thẩm định giá

Lựa chọn và ưu tiên các tổ chức thẩm định giá có đủ các điều kiện và tiêu chí sau:

a) Doanh nghiệp thẩm định giá được lựa chọn phải thuộc Danh sách công khai doanh nghiệp thẩm định giá đủ điều kiện hoạt động thẩm định giá của Bộ Tài chính ban hành kèm theo Thông báo số 1045/TB-BTC ngày 30/12/2021 về việc công bố Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2022 tại các doanh nghiệp thẩm định giá được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá.

b) Doanh nghiệp thẩm định giá được lựa chọn không thuộc trường hợp không được thẩm định giá theo quy định của Luật giá và các văn bản hướng dẫn thi hành.

c) Đáp ứng đủ tiêu chuẩn của hệ thống tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam được ban hành kèm theo Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06/8/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật giá về thẩm định giá; Thông  tư 38/TT-BTC ngày 23/8/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06/8/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật giá về thẩm định giá; Thông tư số 204/2014/TT-BTC ngày 23/12/2014 của Bộ Tài chính quy định về đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành thẩm định giá; Thông tư số 11/2019/TT-BTC ngày 20/02/2019 của Bộ tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều cuả Thông tư số 204/2014/TT-BTC ngày 23/12/2014; ưu tiên doanh nghiệp đã từng thẩm định giá có kinh nghiệm trong việc thẩm định thiết bị, vật liệu..

d) Thẩm định viên đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 7 Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06/8/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật giá về thẩm định giá và các quy định của pháp luật, có kinh nghiệm trong lĩnh vực thẩm định giá.

e) Giá dịch vụ thẩm định giá bằng hình thức mức giá dịch vụ trọn gói (đã bao bồm toàn bộ chi phí khảo sát, thu thập thông tin để thẩm định giá tài sản đảm bảo)

f) Các tiêu chí khác: Cung cấp chứng thư, Báo cáo theo quy định và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về giá trị thẩm định.

3. Hồ sơ đăng ký gồm

- Văn bản đề nghị được thực hiện

- Hồ sơ pháp lý của doanh nghiệp

- Bản mô tả năng lực doanh nghiệp (Có Thông báo, chứng thư điển hình liên quan đến thẩm định giá trị thiết bị, vật liệu mà doanh nghiệp đã thực hiện thành công).

- Thư chào giá dịch vụ thẩm định giá (đã bao gồm toàn bộ chi phí liên quan đến việc thẩm định).

- Danh sách doanh nghiệp, thẩm định viên doanh nghiệp đủ điều kiện hoạt động thẩm định giá tài sản năm 2022 theo Thông báo của Bộ Tài chính.

- Bản phô tô công chứng giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá của doanh nghiệp.

4. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ

- Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày 10/6/2022 đến ngày 25/6/2022 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Kế hoạch và quản lý chuyên ngành, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn; Địa chỉ: Số 638, đường Bà Triệu, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

- Số điện thoại liên hệ: (0205)3718.919

- Hồ sơ có thể nộp trực tiếp hoặc qua đường Bưu điện.

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn Thông báo để các tổ chức, đơn vị thẩm định giá tài sản có đủ các điều kiện và tiêu chí biết và đăng ký theo quy định./.