Skip to main content
MỪNG ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI, MỪNG ĐẢNG QUANG VINH, MỪNG XUÂN NHÂM DẦN 2022! 

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO CƠ QUAN

Thứ; Ngày

Lãnh đạo

Giám đốc

Nguyễn Thị Hà

Phó Giám đốc

Bế Thị Thu Hiền

Phó Giám đốc

Trần Quốc Anh

Thứ 2 (27/6/2022)

Sáng

8h00 Họp giao ban tại Phòng họp tầng 2, Sở Khoa học và Công nghệ

 

Sáng

8h00 Họp Thẩm tra dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh tại Phòng họp trực tuyến tầng 3, Trụ sở UBND tỉnh

Sáng

8h00 Họp giao ban tại Phòng họp tầng 2, Sở K

hoa học và Công nghệ

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Chiều

Kiểm tra tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển KT-XH theo chuyên đề, ngành, lĩnh vực năm 2022 tại huyện Chi Lăng

Thứ 3

(28/6/2022)

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Sáng

8h00 Kiểm tra việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 tại Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật

Chiều

14h00 Họp Ban chỉ đạo về chuyển đổi số tỉnh Lạng Sơn tại phòng họp tầng 4, Trụ sở UBND tỉnh

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Chiều

14h00 hội nghị về tăng cường hợp tác quốc tế để phát triển ngành Halal Việt Nam tại tại phòng họp tầng 3, Trụ sở UBND tỉnh

Thứ 4

 (29/6/2022)

Sáng

7h30 Họp Thẩm định nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh tại phòng họp tầng 4, Trụ sở UBND tỉnh

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Sáng

Từ ngày 29/6/2022 đến ngày 01/7/2022 Tập huấn, bồi dưỡng  nghiệp vụ quản lý vốn đầu tư tại Tầng 8 Sở Tài chính

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Chiều

14h30 Dự Hội nghị trực tuyến quán triệt Kết luận số 12-KL/TW của bộ chính trị và Nghị quyết số 169/NQ-CP của CP về công tác người Việt nam ở nước ngoài tại Phòng họp trực tuyến Tầng 4, Trụ sở UBND tỉnh

Chiều

14h00 Kiểm tra việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 tại Thanh tra tỉnh

Thứ 5 (30/6/2022)

Sáng

8h00 Kiểm tra tình hình xây dựng Nông thôn mới tại huyện Đình Lập

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Sáng

7h30 Tập huấn, bồi dưỡng  nghiệp vụ quản lý vốn đầu tư tại Tầng 8 Sở Tài chính

Chiều

14h00  Dự hội nghị sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2022 tại  Phòng họp tầng 3, Ban tuyên giáo Tỉnh ủy

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Chiều

14h00 Kiểm tra việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 tại Sở Tài nguyên và Môi trường

Thứ 6 (01/7/2022)

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Sáng

7h30 Tập huấn, bồi dưỡng  nghiệp vụ quản lý vốn đầu tư tại Tầng 8 Sở Tài chính

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Chiều

14h00 Tập huấn, bồi dưỡng  nghiệp vụ quản lý vốn đầu tư tại Tầng 8 Sở Tài chính