Skip to main content

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO CƠ QUAN

 

 

Thứ, ngày

LÃNH ĐẠO

Giám đốc

Nguyễn Thị Hà

Phó Giám đốc

Bế Thị Thu Hiền

Phó Giám đốc

Trần Quốc Anh

Thứ 2 (13/3/2023)

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Chiều

Làm việc tại cơ quan

 

Làm việc tại cơ quan

 

Làm việc tại cơ quan

Thứ 3

(14/3/2023)

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Thứ 4 (15/3/2023)

Sáng

Hội thảo Khoa học và Hội nghị Giám đốc Sở KH&CN toàn quốc năm 2023 tại tỉnh Bình Định

Sáng

8h00 Hội nghị lãnh đạo UBND tỉnh gặp HTX năm 2023 tại Hội trường nhà khách A1

Sáng

8h00 Hội thảo khoa học tại Hội trường  nhà khách A1

Chiều

Hội thảo Khoa học và Hội nghị Giám đốc Sở KH&CN toàn quốc năm 2023 tại tỉnh Bình Định

Chiều

14h00 Hội nghị trực tuyến tại Ngân hàng nhà nước chi nhanh tỉnh Lạng Sơn

Chiều

14h00 Họp xem xét danh mục, phương án bố trí kế hoạch đầu tư công trung hạn gđ 2021-2025

Thứ 5 (16/3/2023)

Sáng

Hội thảo Khoa học và Hội nghị Giám đốc Sở KH&CN toàn quốc năm 2023 tại tỉnh Bình Định

Sáng

7h30 Họp UBND tỉnh thường kỳ thang 3 năm 2023 tại Phòng họp tầng 4, trụ sở UBND tỉnh

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Chiều

Hội thảo Khoa học và Hội nghị Giám đốc Sở KH&CN toàn quốc năm 2023 tại tỉnh Bình Định

Chiều

14h00 Họp UBND tỉnh thường kỳ thang 3 năm 2023 tại Phòng họp tầng 4, trụ sở UBND tỉnh

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Thứ 6 (17/3/2023)

Sáng

Hội thảo Khoa học và Hội nghị Giám đốc Sở KH&CN toàn quốc năm 2023 tại tỉnh Bình Định

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Chiều

Hội thảo Khoa học và Hội nghị Giám đốc Sở KH&CN toàn quốc năm 2023 tại tỉnh Bình Định

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Chiều

Làm việc tại cơ quan