Skip to main content
KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO - ĐẨY NHANH QUÁ TRÌNH PHỤC HỒI, PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Quyết định Về việc tặng Giấy khen cho các cá nhân có thành tích tiêu biểu trong đợt sơ kết 03 năm thực hiện Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức,viên chức tỉnh Lạng Sơn thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 -2025

QUYẾT ĐỊNH

Về việc tặng Giấy khen cho các cá nhân

có thành tích  tiêu biểu trong đợt sơ kết 03 năm thực hiện Phong trào

thi đua  “Cán bộ, công chức,viên chức tỉnh Lạng Sơn thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 -2025

 
 

 

 

GIÁM ĐỐC SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 

 

 

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26/11/2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14/6/2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 16/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

Căn cứ Thông tư số 08/2017/TT-BNV ngày 27/10/2017 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

Căn cứ Quyết định số 62/2018/QĐ-UBND ngày 05/12/2018 của UBND tỉnh Lạng Sơn ban hành quy định về phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lạng Sơn;

Căn cứ Hướng dẫn số 82/HD-SNV ngày 07/4/2022 của Sở Nội vụ về việc hướng dẫn tổ chức sơ kết 03 năm thực hiện Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lạng Sơn thi đua thực hiện văn hóa công sở”giai đoạn 2019 -2025;

Căn cứ Biên bản họp bình xét thi đua khen thưởng ngày 29/4/2022 của Hội đồng Thi đua, Khen thưởng Sở Khoa học và Công nghệ;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Tặng Giấy khen của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ cho 18 cá nhân (Có danh sách kèm theo) vì: đã có thành tích tiêu biểu trong đợt sơ kết 03 năm thực hiện Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lạng Sơn thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 -2025.

Điều 2. Mức khen thưởng áp dụng theo Điều 73 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ.

Nguồn kinh phí: Chi từ Quỹ thi đua khen thưởng của Sở Khoa học và Công nghệ.

Điều 3. Chánh Văn phòng Sở và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm Size
5.5 Quyet dinh khen thuong.pdf 833.04 KB