Skip to main content
MỪNG ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI, MỪNG ĐẢNG QUANG VINH, MỪNG XUÂN NHÂM DẦN 2022! 
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức họp Hội đồng tư vấn tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài “Nghiên cứu giải pháp đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại khu vực biên giới của tỉnh Lạng Sơn”

Ngày 06/5/2022, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức họp Hội đồng Tư vấn tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN đợt I năm 2022 đối với đề tài Nghiên cứu giải pháp đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại khu vực biên giới của tỉnh Lạng Sơn”.

Đề tài do Viện Nghiên cứu Khoa học hành chính – Học viện Hành chính Quốc gia đăng ký chủ trì thực hiện. Mục tiêu của đề tài là: Đánh giá thực trạng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại khu vực biên giới của tỉnh Lạng Sơn; Đề xuất các giải pháp đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại khu vực biên giới của tỉnh Lạng Sơn; Xây dựng mô hình thí điểm ứng dụng các giải pháp đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại khu vực biên giới của tỉnh Lạng Sơn.

Phổ biến, giáo dục pháp luật là khâu đầu tiên trong quy trình thực hiện pháp luật, có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng trong việc đưa pháp luật vào đời sống, tạo sự chuyển biến về nhận thức và tự giác chấp hành pháp luật của nhân dân. Đặc biệt, với một tỉnh miền núi, biên giới như Lạng Sơn, có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, trình độ dân trí tại các xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn toàn tỉnh còn thấp, thì việc đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho người dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số tại khu vực biên giới là một trong những yêu cầu cấp thiết đặt ra hiện nay.

Toàn cảnh họp Hội đồng khoa học và công nghệ

Sau khi nghe phần trình bày tóm tắt thuyết minh đề tài của đại diện nhóm nghiên cứu, các thành viên Hội đồng đã tiến hành đánh giá bản thuyết minh theo từng tiêu chí về nội dung nghiên cứu, cách tiếp cận và phương pháp nghiên cứu; hiệu quả và phương án chuyển giao kết quả nghiên cứu, năng lực chuyên môn của tổ chức và cá nhân thực hiện đề tài. Hội đồng đánh giá Thuyết minh được thực hiện đảm bảo yêu cầu đề ra, các nội dung nghiên cứu đáp ứng được mục tiêu với phương pháp và cách tiếp cận phù hợp.