Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Chương trình phát triển thị trường khoa học và công nghệ quốc gia đến năm 2030

Ngày 13/7/2021, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã ký Quyết định số 1158/QĐ-TTg Ban hành Chương trình phát triển thị trường khoa học và công nghệ (KH&CN) quốc gia đến năm 2030 (Chương trình).

Description: C:\Users\Tinh Tu Computer\Desktop\2.jpg

Ảnh minh họa

Chương trình đặt mục tiêu đến năm 2025, giá trị giao dịch hàng hóa KH&CN hàng năm tăng bình quân đạt 25%, trên 30% đối với một số lĩnh vực, ngành hàng xuất khẩu chủ lực. Tỷ trọng giao dịch tài sản trí tuệ đạt trên 15%, tỷ trọng giao dịch các công nghệ nhập khẩu từ các nước phát triển đạt 30%. Tỷ trọng giao dịch công nghệ từ các viện nghiên cứu, trường đại học Việt Nam đạt trên 35% trong tổng giao dịch công nghệ có nguồn gốc trong nước; Hình thành và phát triển tổ chức trung gian của thị trường KH&CN: 80 tổ chức trung gian và 3 mạng lưới các tổ chức trung gian chuyên sâu cho 3 ngành xuất khẩu chủ lực.

Đến năm 2030, giá trị giao dịch hàng hóa KH&CN hàng năm tăng mạnh, bình quân đạt 30%, trên 35% đối với một số lĩnh vực, ngành hàng xuất khẩu chủ lực. Tỷ trọng giao dịch tài sản trí tuệ đạt trên 20%, tỷ trọng giao dịch các công nghệ nhập khẩu từ các nước phát triển đạt 35%. Tỷ trọng giao dịch công nghệ từ các viện nghiên cứu, trường đại học Việt nam đạt trên 40% trong tổng giao dịch công nghệ có nguồn gốc trong nước; Phát triển tổ chức gian của thị trường KH&CN: trên 240 tổ chức trung gian và 6 mạng lưới tổ chức trung gian chuyên sâu cho 6 ngành hàng xuất khẩu chủ lực; Số hóa các kết quả nghiên cứu, tài sản trí tuệ có tiềm năng thương mại hóa trên thị trường. Hiện đại hóa hệ thống hạ tầng quốc gia của thị trường KH&CN, kết nối hiệu quả với mạng lưới tổ chức trung gian khu vực và toàn cầu.

Để đạt được các mục tiêu nêu trên, Chương trình đã đề ra 07 nhóm nhiệm vụ và giải pháp:

1. Tiếp tục hoàn thiện môi trường pháp lý hỗ trợ phát triển thị trường KH&CN.

2. Thúc đẩy phát triển nguồn cầu của thị trường KH&CN, nâng cao năng lực hấp thụ, làm chủ và đổi mới công nghệ của doanh nghiệp.

3. Thúc đẩy phát triển nguồn cung của thị trường KH&CN.

4. Phát triển các tổ chức trung gian của thị trường KH&CN.

5. Tăng cường hoạt động xúc tiến thị trường KH&CN.

6. Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, truyền thông và hội nhập quốc tế về thị trường KH&CN.

7. Phát triển hạ tầng quốc gia của thị trường KH&CN.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./.

Nguyễn Như Thủy