Skip to main content
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Sở Khoa học và công nghệ tổ chức họp Hội đồng tư vấn tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài “Nghiên cứu công nghệ bảo quản và liên kết tiêu thụ sản phẩm vịt quay Lạng Sơn”

Thực hiện Quyết định số 1598/QĐ-UBND, ngày 12/8/2021 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc thành lập các Hội đồng Tư vấn tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc Đề án triển khai Chiến lược sở hữu trí tuệ đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, ngày 16/9/2021, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức họp Hội đồng Tư vấn tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đối với đề tài “Nghiên cứu công nghệ bảo quản và liên kết tiêu thụ sản phẩm vịt quay Lạng Sơn”.

Đề tài do Công ty TNHH TM XD Thiên Phú đăng ký chủ trì thực hiện.