Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

UBND tỉnh Lạng Sơn ban hành Kế hoạch triển khai Quyết định số 695/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, ngày 10/5/2021

 

Description: http://tuyengiao.vn/Uploads/2019/3/15/7/de-dau-tranh-phong-va-chong-tham-nhung-hieu-qua-1.jpg

Ảnh minh họa  – Nguồn Trang TTĐT Ban Tuyên giao Trung ương

 

Ngày 10/5/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 695/QĐ-TTg  ban hành Đề án “Nâng cao năng lực, hiệu quả giám sát, kiểm tra, thanh tra nhằm phòng ngừa, phát hiện, xử lý hành vi vi phạm pháp luật, tiêu cực, tham nhũng, lãng phí trong doanh nghiệp nhà nước” (sau đây gọi tắt là Đề án 695). Mục tiêu của Đề án là: Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả giám sát, kiểm tra, thanh tra nhằm phòng ngừa, phát hiện và xử lý hành vi vi phạm pháp luật, tiêu cực, tham nhũng, lãng phí trong doanh nghiệp nhà nước; bảo đảm việc quản lý, sử dụng có hiệu quả vốn, tài sản của nhà nước tại doanh nghiệp, góp phần nâng cao vai trò của doanh nghiệp nhà nước trong phát triển kinh tế - xã hội.

Để triển khai thực hiện Đề án 695 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, ngày 24/6/2021, UBND tỉnh Lạng Sơn đã ban hành Kế hoạch số 144/KH-UBND về triển khai Đề án 695 với mục tiêu nhằm nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả giám sát, kiểm tra, thanh tra nhm phòng ngừa, phát hiện và xử lý hành vi vi phạm pháp luật, tiêu cực, tham nhũng, lãng phí trong DNNN; bảo đảm việc quản lý, sử dụng có hiệu quả vốn, tài sản của nhà nước tại doanh nghiệp, góp phần nâng cao vai trò của DNNN trong phát triển kinh tế - xã hội

Nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tại Kế hoạch số 144/KH-UBND, gồm những nội dung như sau:

Một là, Triển khai, thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về giám sát, kiểm tra, thanh tra đối với DNNN trong việc chấp hành pháp luật và tuân thủ các quyết định của chủ sở hữu.

Hai là, Tăng cường trách nhiệm và sự phối hợp giữa các cơ quan có thẩm quyền trong giám sát, kiểm tra, thanh tra đối với DNNN.

Ba là, Kiện toàn tổ chức; nâng cao đạo đức công vụ, năng lực chuyên môn và trách nhiệm của các chủ thể có thẩm quyền giám sát, kiểm tra, thanh tra DNNN.

Bốn là, thực hiện minh bạch, trách nhiệm giải trình và ứng dụng công nghệ thông tin trong giám sát, kiểm tra, thanh tra DNNN.

Năm là, phát huy vai trò của xã hội trong hoạt động giám sát, kiểm tra, thanh tra DNNN.

UBND tỉnh giao cho Thanh tra tỉnh chủ trì tham mưu trong việc tổ chc, chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đc, sơ kết, tổng kết và tổng hợp xây dựng báo cáo việc thực hiện Đề án 695 theo quy định. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, các DNNN có trách nhiệm phổ biến, quán triệt thực hiện Đề án 695 và Kế hoạch này trong cơ quan, tổ chức, đơn vị trong tháng 6/2021. Trong quá trình tổ chức thực hiện Kế hoạch này, các sở, ban, ngành, cơ quan, tổ chức có liên quan kịp thời báo cáo những khó khăn, vướng mắc phát sinh về UBND tỉnh (qua Thanh tra tỉnh); Thanh tra tỉnh có trách nhiệm tổng hợp, tham mưu cho UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo giải quyết.

(Chi tiết tại Kế hoạch số 144/KH-UBND ngày 24/6/2021 của UBND tỉnh kèm theo)

Phạm Thị Thanh

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm Size
KH 144-UBND Ke hoach thuc hien De an (3).pdf 703.13 KB