Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức họp các Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ nghiên cứu quy trình, công nghệ tạo ra sản phẩm hàng hóa được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ

Thực hiện Quyết định số 971/QĐ-UBND ngày 13/5/2021 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc thành lập các Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc Đề án triển khai Chiến lược sở hữu trí tuệ đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, ngày 01/6/2021, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng sơn đã tổ chức họp các Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ đối với 02 đề xuất sau: (1) Nghiên cứu quy trình công nghệ bảo quản, đóng gói sản phẩm vịt quay Lạng Sơn; (2) Nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ xây dựng quy trình và mô hình chế biến dầu Sở tại Lạng Sơn.

Hội đồng họp tư vấn, xác định nhiệm vụ KH&CN

Tại các cuộc họp, trên cơ sở xác định các nhiệm vụ khoa học và công nghệ được đề xuất phải xuất phát từ nhu cầu thực tiễn, phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, định hướng phát triển của các ngành, của các địa phương và tình hình thực tiễn của đơn vị, phù hợp với các tiêu chí của Đề án triển khai Chiến lược sở hữu trí tuệ đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã được phê duyệt; có tính mới, tính sáng tạo, có khả năng ứng dụng mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội thiết thực cho địa phương, đặc biệt mỗi nhiệm vụ khoa học và công nghệ được đề xuất phải gắn với đơn vị tiếp nhận, chuyển giao cụ thể,… các thành viên Hội đồng đã tiến hành thảo luận, đánh giá, phân tích tên nhiệm vụ, nội dung, kết quả dự kiến đạt được của các nhiệm vụ khoa học và công nghệ đề xuất, đặt hàng.

Kết quả, các Hội đồng đã thống nhất thông qua 02/02 đề xuất. Trên cơ sở đề xuất, kiến nghị của các thành viên Hội đồng, Sở Khoa học và Công nghệ tổng hợp và trình UBND tỉnh phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ nghiên cứu quy trình, công nghệ tạo ra sản phẩm hàng hóa được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ thuộc Đề án triển khai Chiến lược sở hữu trí tuệ đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn./.

Trần Bảo Ngọc