Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Tổ chức thực hiện tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt và trả kết quả hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Để triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả đối với tất cả các thủ tục hành chính (TTHC) thực hiện tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt và trả kết quả (“4 tại chỗ”) tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (Trung tâm) đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt, ngày 01/6/2021, Văn phòng UBND tỉnh đã ban hành phương án số 03/PA-VP tổ chức thực hiện tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt và trả kết quả hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

Ảnh minh họa

Theo đó, Công chức, viên chức các sở, ban, ngành, nhân viên Bưu điện tiếp nhận hồ sơ TTHC thực hiện theo quy định; thực hiện số hóa, luân chuyển hồ sơ trên Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh theo quy định (đối với hồ sơ nộp trực tiếp).

Các cơ quan, đơn vị có thể lựa chọn thực hiện một trong hai phương thức thẩm định trực tiếp tại Trung tâm hoặc thẩm định trên môi trường mạng. Đối với thẩm định trực tiếp tại Trung tâm: công chức, viên chức của các sở, ban, ngành thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm thẩm định trực tiếp hoặc các sở, ngành cử công chức, viên chức có thẩm quyền, trình độ chuyên môn ra Trung tâm thẩm định trực tiếp (khi có hồ sơ phát sinh). Đối với thẩm định trên môi trường mạng: Công chức, viên chức chuyên môn các sở, ban, ngành thực hiện thẩm định hồ sơ TTHC trên bản điện tử tại cơ quan, đơn vị do công chức, viên chức tại Trung tâm chuyển đến đến thông qua Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh, trường hợp cần sử dụng hồ sơ gốc phải ra Trung tâm thực hiện.

Các cơ quan, đơn vị có thể lựa chọn thực hiện một trong hai phương thức phê duyệt trực tiếp tại Trung tâm hoặc phê duyệt trên môi trường mạng. Đối với phê duyệt trực tiếp tại Trung tâm: Lãnh đạo các sở, ban, ngành (hoặc người có thẩm quyền) thực hiện phê duyệt kết quả hồ sơ giải quyết TTHC trực tiếp tại Trung tâm (khi có dự thảo kết quả hồ sơ giải quyết TTHC trình phê duyệt) chuyển công chức, viên chức các sở, ban, ngành tại Trung tâm hoặc Văn thư của Trung tâm (đối với các sở, ban, ngành chuyển giao tiếp nhận, trả kết quả cho Bưu điện) lấy số văn bản tại văn thư của các sở, ban, ngành theo thứ tự ban hành văn bản (hoặc lấy số theo quy định tại đơn vị có thẩm quyền), thực hiện in, đóng dấu (sử dụng con dấu thứ 2) và phát hành văn bản. Bản gốc và bản điện tử của kết quả giải quyết TTHC được chuyển về cho Văn thư đơn vị để thực hiện lưu trữ theo quy định. Đối với phê duyệt trên môi trường mạng: Lãnh đạo các sở, ban, ngành (hoặc người có thẩm quyền) phê duyệt và ký chữ ký số cá nhân vào kết quả hồ sơ giải quyết TTHC, chuyển Văn thư đơn vị qua Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh hoặc trên hệ thống Văn phòng điện tử VNPT-iOffice. Văn thư đơn vị thực hiện lấy số văn bản, chuyển bản phê duyệt có chữ ký số của Lãnh đạo đơn vị cho công chức, viên chức các sở, ban, ngành tại Trung tâm hoặc Văn thư của Trung tâm (đối với các sở, ban, ngành chuyển giao tiếp nhận, trả kết quả cho Bưu điện) để thực hiện in, đóng dấu (sử dụng con dấu thứ 2) và phát hành văn bản là kết quả TTHC để trả cho người dân, doanh nghiệp (Văn thư đơn vị thực hiện ký số của tổ chức, phát hành văn bản là kết quả giải quyết TTHC như văn bản thông thường).

Công chức, viên chức các sở, ban, ngành, nhân viên Bưu điện trả kết quả hồ sơ thực hiện TTHC theo khoản 3 Điều 16 Quyết định số 1176. Sau khi hồ sơ TTHC đã giải quyết xong, công chức, viên chức của các sở, ban, ngành làm việc tại Trung tâm, nhân viên Bưu điện phải bàn giao hồ sơ, tài liệu có liên quan về các cơ quan, đơn vị qua dịch vụ bưu chính công ích (theo hợp đồng Trung tâm đã ký với đơn vị cung cấp dịch vụ) để thực hiện lưu trữ theo quy định.

Nguyễn Như Thủy