Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về khoa học và công nghệ thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện

Ngày 01/3/2021, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư số 01/2021/TT-BKHCN hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về khoa học và công nghệ thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện. Thông tư có hiệu lực từ ngày 15/4/2021 và thay thế Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BKHCN-BNV ngày 15 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về khoa học và công nghệ thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện.

Theo Thông tư, Sở KH&CN là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ, bao gồm: hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, đổi mới sáng tạo; phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ; tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng; sở hữu trí tuệ; ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ; an toàn bức xạ và hạt nhân; quản lý và tổ chức thực hiện các dịch vụ sự nghiệp công về các lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng của Sở theo quy định của pháp luật. Sở KH&CN có các phòng chuyên môn, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và 02 đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thực hiện chức năng nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ; thực hiện chức năng thông tin và thống kê khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng có 01 đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện hoạt động sự nghiệp và dịch vụ về tiêu chuẩn, đo lường, năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa. Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý nhà nước về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

Cũng theo Thông tư, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Sở KH&CN; quyết định cơ cấu tổ chức của Sở KH&CN phù hợp với yêu cầu quản lý nhà nước về KH&CN theo các nhóm lĩnh vực như: hoạt động nghiên cứu khoa học; hoạt động nghiên cứu ứng dụng, phát triển công nghệ và thị trường công nghệ (của tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân); hoạt động đổi mới sáng tạo; tiêu chuẩn đo lường chất lượng; thanh tra chuyên ngành khoa học và công nghệ; phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ (tổ chức, nhân lực khoa học và công nghệ; thông tin khoa học và công nghệ); sở hữu trí tuệ; ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ, an toàn bức xạ, hạt nhân và các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật. Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Chi cục trực thuộc Sở theo hướng dẫn tại Thông tư này; quyết định việc thành lập và cơ cấu tổ chức của Chi cục thuộc Sở theo quy định, phù hợp với yêu cầu quản lý nhà nước về tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương với các nội dung như: quản lý đo lường; quản lý tiêu chuẩn, chất lượng; thông báo hỏi đáp về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và hàng rào kỹ thuật trong thương mại (TBT); hành chính, tổng hợp và thực hiện hoạt động sự nghiệp, dịch vụ về tiêu chuẩn đo lường chất lượng theo quy định của pháp luật. Căn cứ yêu cầu bảo đảm phục vụ đầy đủ, kịp thời công tác quản lý, tính chuyên môn hóa, hiệu quả trong hoạt động và tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, quyết định thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở để thực hiện hoạt động: nghiên cứu ứng dụng khoa học và công nghệ; thông tin, thống kê khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; tiêu chuẩn đo lường chất lượng và các hoạt động sự nghiệp, dịch vụ khoa học và công nghệ khác theo quy định của pháp luật, bảo đảm phù hợp với quy hoạch mạng lưới tổ chức khoa học và công nghệ công lập được cấp có thẩm quyền phê duyệt và hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Nội vụ;

Chỉ đạo, hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp huyện quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và biên chế của Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng bảo đảm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao theo quy định pháp luật. Chỉ đạo Sở KH&CN, Sở Nội vụ, Ủy ban nhân dân cấp huyện khẩn trương rà soát để xây dựng hoặc sửa đổi, bổ sung, thẩm định Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của Sở KH&CN, Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng ở cấp huyện và Đề án vị trí việc làm trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở KH&CN theo quy định; thực hiện việc rà soát biên chế công chức, viên chức để báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đề xuất cơ quan có thẩm quyền phân bổ, điều chỉnh biên chế công chức, viên chức bảo đảm triển khai thực hiện nhiệm vụ theo quy định.

Nguyễn Như Thủy