Skip to main content
MỪNG ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI, MỪNG ĐẢNG QUANG VINH, MỪNG XUÂN NHÂM DẦN 2022! 
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị phổ biến sáng kiến và hướng dẫn triển khai, thúc đẩy hoạt động sáng kiến năm 2021 tại huyện: Chi Lăng, Hữu Lũng và Văn Quan

Từ ngày 25 - 28/01/2021, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức hội nghị phổ biến sáng kiến và hướng dẫn triển khai, thúc đẩy hoạt động sáng kiến năm 2021 tại 03 huyện: Hữu Lũng, Văn Quan và Chi Lăng.

         

Description: C:\Users\luubamac\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\z2303319703138_f86c08c221e8c4cad3414b9ecd116302.jpg

Hội nghị tại huyện Hữu Lũng

          Tham gia là báo cáo viên các Hội nghị là đồng chí Lưu Bá Mạc, Trưởng phòng Quản lý công nghệ và quản lý chuyên ngành, Sở Khoa học và Công nghệ; đồng chí Nguyễn Tiến Tuấn, Tổ trưởng tổ toán Trường THPT chuyên Chu Văn An và đồng chí Hoàng Thị Hiên, chuyên viên Sở Khoa học và Công nghệ. Tham dự 03 lớp tập huấn có hơn 600 cá nhân có liên quan đến công tác sáng kiến: công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan quản lý, đơn vị sự nghiệp,... trên địa bàn 03 huyện.

          Mục đích của các Hội nghị trên là nhằm tiếp tục triển khai các biện pháp nhằm thúc đẩy hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn: Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tiến hành các biện pháp nhằm phổ biến sáng kiến, khuyến khích phong trào thi đua lao động sáng tạo; Tuyên truyền, phố biến và tổ chức thực hiện các quy định về hoạt động sáng kiến, phổ biến sáng kiến, triển khai áp dụng sáng kiến,..

          Tại các Hội nghị, các báo cáo viên đã tập trung phổ biến các quy định về hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh (Nghị quyết số 14/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/219 của HĐND tỉnh quy định nội dung và mức chi thực hiện hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 36/2018/QĐ-UBND ngày 19/4/2018 của UBND tỉnh Lạng Sơn quy định về hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Quyết định số 06/2020/QD-UBND ngày 12/3/2020 về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số nội dung của quy định về hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn ban hành kèm theo quyết định số 36/2018/QĐ-UBND; Hướng dẫn số 291/HD-SKHCN ngày 17/4/2020 của Sở KHCN về việc triển khai một số nội dung về hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh). Trên cơ sở đó các thành phần tham dự có điều kiện được tiếp cận, hiểu thêm các quy định, cập nhật thêm nội dung các quy định mới về hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh.