Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh: “Nâng cao hiệu quả công tác hòa giải đối với các tranh chấp dân sự trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn”

Ngày 16/12/2020, Sở Khoa học và Công nghệ Lạng Sơn đã tổ chức họp Hội đồng đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài "Nâng cao hiệu quả công tác hòa giải đối với các tranh chấp dân sự trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn"; Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Thế Lệ; Cơ quan chủ trì: Tòa án nhân dân tỉnh Lạng Sơn.

Hội đồng nghiệm thu đề tài gồm có 07 thành viên do Bà Hoàng Thúy Duyên, Giám đốc Sở Tư pháp làm Chủ tịch Hội đồng và chủ trì phiên họp.

ThS. Nguyễn Thế Lệ, báo cáo kết quả thực  hiện đề tài

Thay mặt nhóm nghiên cứu, ThS. Nguyễn Thị Minh Thùy đã báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu, các thành viên trong hội đồng lần lượt đưa ra ý kiến nhận xét, trao đổi, góp ý cho đề tài.

Hội đồng đánh giá đề tài thực hiện tốt mục tiêu đã đề ra, các nội dung của đề tài được thực hiện đầy đủ theo Thuyết minh đã phê duyệt qua cách tiếp cận, phương pháp nghiên cứu phù hợp, khoa học từ việc nghiên cứu, làm rõ được một số vấn đề lý luận cơ bản về hòa giải, về công tác hòa giải, đến việc điều tra khảo sát thực trạng hòa giải các tranh chấp dân sự trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn tại 11 huyện, thành phố Lạng Sơn. Nhóm nghiên cứu đánh giá thực trạng hòa giải các tranh chấp dân sự trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, trong đó làm rõ được các yếu tố đặc trưng ảnh hưởng đến công tác hòa giải trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, chỉ ra được những hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế trong công tác hòa giải của Tổ hòa giải cơ sở, hòa giải của Hội đồng hòa giải cấp xã và hòa giải của Hòa giải viên lao động, hòa giải của Tòa án. Từ đó, đề xuất đựợc các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác hòa giải trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn và xây dựng cuốn sổ tay nghiệp vụ công tác hòa giải. Cuốn sổ tay hòa giải là tài liệu, cẩm nang cần thiết cho Thẩm phán, Thẩm tra viên, Thư ký, Hòa giải viên, các bộ phận làm công tác hòa giải ở cơ sở khi thực hiện nhiệm vụ, nâng cao về nghiệp vụ và hiệu quả trong công tác hòa giải các tranh chấp dân sự trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, góp phần đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh.

Dựa trên những kết quả đã đạt được của đề tài, Hội đồng khoa học và công nghệ thống nhất nghiệm thu đề tài ở mức Đạt./.

 

Lộc Mỹ Ngân
 

Post type
Hot