Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Triển khai thực hiện các nội dung Kế hoạch xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2020

Ngày 16/10/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1309/UBND-THNC chỉ đạo triển khai thực hiện các nội dung Kế hoạch xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2020.

Description: C:\Users\Tinh Tu Computer\Desktop\Ảnh đề dẫn\images (14).jpg

Ảnh minh họa

Các Sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố tiếp tục khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao hiệu quả cải cách hành chính năm 2020 theo Kế hoạch số 190/KH-UBND ngày 13/12/2019 của UBND tỉnh và các văn bản chỉ đạo liên quan; tăng cường phối hợp trong tổ chức thực hiện, chỉ ra những việc cụ thể cần thực hiện trong thời gian tới nhằm khắc phục tồn tại, hạn chế; đồng thời đối chiếu các nội dung, tiêu chí dự kiến chưa đạt điểm hoặc chưa đạt điểm tối đa thuộc trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, nỗ lực, quyết tâm thực hiện đạt kết quả cao nhất trong quý IV/2020; bên cạnh đó, thực hiện tự đánh giá, chấm điểm kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính của tỉnh theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ đối với các nhiệm vụ, tiêu chí theo chức năng quản lý ngành, lĩnh vực được giao, chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về kết quả đánh giá, chấm điểm đối với các nhiệm vụ, tiêu chí theo chức năng quản lý ngành, lĩnh vực được giao./.

Nguyễn Như Thủy