Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị

Ngày 30/10/2020, Chính phủ ban hành Nghị định 130/2020/NĐ-CP về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị. Nghị định bao gồm 8 chương và 25 điều, cụ thể: Chương I: Quy định chung (gồm 4 điều); Chương II: Trình tự , thủ tục, yêu cầu và thực hiện yêu cầu cung cấp thông tin về tài sản, thu nhập (gồm 4 điều); Chương III: Kê khai tài sản, thu nhập (gồm 2 điều); Chương IV: Công khai bản kê khai tài sản, thu nhập (gồm 3 điều); Chương V: Xây dựng, phê duyệt kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập (gồm 3 điều); Chương VI: Bảo vệ, lưu trữ, khai thác, cung cấp thông tin cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản, thu nhập (gồm 3 điều); Chương VII: Xử lý vi phạm quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập (gồm 4 điều); Chương VIII: Điều khoản thi hành (gồm 2 điều).

Description: https://thanhtra.com.vn/data/images/0/2020/10/31/nguyennhuan/ts.jpg?dpi=150&quality=100&w=630

Ảnh: Nguồn Internet

Nghị định này quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng (PCTN) về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị. Một số biện pháp thi hành Luật PCTN về kiểm soát tài sản, thu nhập phù hợp với phân cấp quản lý cán bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam được quy định tại Quy chế Phối hợp giữa các cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập theo quy định tại Điều 30 của Luật PCTN.

Đối tượng áp dụng được quy định tại Nghị định này bao gồm: Cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập; Người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập; Cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân  có liên quan trong kiểm soát tài sản, thu nhập.

     Người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập bao gồm: Chấp hành viên; Điều tra viên; Kế toán viên; Kiểm lâm viên; Kiểm sát viên; Kiểm soát viên ngân hàng; Kiểm soát viên thị trường; Kiểm toán viên; Kiểm tra viên của Đảng; Kiểm tra viên hải quan; Kiểm tra viên thuế; Thanh tra viên; Thẩm phán. Ngoài ra, những người giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý từ phó trưởng phòng và tương đương trở lên công tác trong một số lĩnh vực được xác định và người đại diện phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 20/12/2020 và bãi bỏ Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập.

(Nội dung chi tiết tại Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ đính kèm)

 
 

Phạm Thị Thanh

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm Size
130_2020_ND-CP_30102020_8-signed.pdf 9.96 MB