Skip to main content
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Họp Hội đồng tư vấn xác định Chương trình nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ thực hiện Đề án “Chương trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến năm 2030”

Ngày 02/11/2020, tại Sở Khoa học và Công nghệ, Hội đồng tư vấn xác định Chương trình nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ thực hiện Đề án “Chương trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến năm 2030” được thành lập theo Quyết định số 2226/QĐ-UBND ngày 29/10/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn,  do bà Nguyễn Thị Hà – Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ làm Chủ tịch Hội đồng đã tiến hành họp xem xét nội dung dự thảo Chương trình nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ thực hiện Đề án “Chương trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến năm 2030”.

Hội đồng tư vấn xác định Chương trình

         

Tại cuộc họp, Hội đồng đã thảo luận, đánh giá dự thảo Chương trình theo từng tiêu chí về: Tính cấp thiết của việc thực hiện chương trình và triển vọng đóng góp của các kết quả tạo ra từ việc thực hiện chương trình; Mục tiêu của chương trình đối với kế hoạch phát triển khoa học và công nghệ trung hạn và dài hạn,phát triển các sản phẩm trọng điểm, chủ lực của tỉnh hoặc đối với mục tiêu của chương trình mục tiêu; Nội dung thực hiện chính và các kết quả tạo được khi kết thúc chương trình so với các mục tiêu của chương trình; Thời gian và tiến độ phù hợp để triển khai các nội dung của chương trình.

Hội đồng đã thống nhất trình UBND tỉnh xem xét phê duyệt Chương trình với mục tiêu: Nghiên cứu ứng dụng khoa học và công nghệ nâng cao giá trị và phát triển bền vững một số sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn để những sản phẩm này trở thành các sản phẩm hàng hóa có giá trị gia tăng cao, góp phần tích cực vào thực hiện thành công chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

 

Trần Bảo Ngọc

Post type
Hot