Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Tỉnh uỷ Lạng Sơn triển khai thực hiện Nghị quyết số 55-NQ/TW, ngày 11/02/2020 của Bộ Chính trị về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Ngày 11/02/2020, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 55-NQ/TW, về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Để triển khai Nghị quyết, Tỉnh ủy Lạng Sơn đã ban hành Kế hoạch số 143-KH/TU ngày 11/9/2020.

Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Với mục tiêu: Cung cấp nguồn năng lượng đáp ứng cho các mục tiêu của Chiến lược phát triển theo định hướng Quy hoạch tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; trong đó, năng lượng sơ cấp đến năm 2030 đạt khoảng 0,32 triệu TOE, đến năm 2045 đạt khoảng 0,35 triệu TOE; Tổng công suất của các nguồn điện đến năm 2030 đạt khoảng 450MW, năm 2045 là khoảng 500MW; Tỉ lệ các nguồn năng lượng tái tạo trong tổng cung năng lượng sơ cấp đạt khoảng 28% vào năm 2030; đạt khoảng 33% vào năm 2045; Tổng tiêu thụ năng lượng cuối cùng đến năm 2030 đạt mức 0,38 triệu TOE, năm 2045 đạt mức 0,8 triệu TOE; Xây dựng hệ thống lưới điện thông minh, hiệu quả, có khả năng kết nối khu vực; bảo đảm cung cấp điện an toàn, đáp ứng tiêu chí N-1 đối với vùng phụ tải quan trọng; Tỉ lệ tiết kiệm năng lượng trên tổng tiêu thụ năng lượng cuối cùng so với kịch bản phát triển bình thường đạt khoảng 8% vào năm 2030 và khoảng 12% vào năm 2045; Giảm phát thải khí nhà kính từ hoạt động năng lượng so với kịch bản phát triển bình thường ở mức 15% vào năm 2030, lên mức 20% vào năm 2045.

Để đạt được mục tiêu đề ra, Tỉnh uỷ cũng chỉ ra 7 nhiệm vụ và giải pháp để thực hiện: 1. Tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; 2. Phát triển các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới; 3. Thực hiện chính sách về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; 4. Phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; 5. Phát triển khoa học - công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành năng lượng; 6. Thực thi chính sách bảo vệ môi trường ngành năng lượng gắn với mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính, thúc đẩy kinh tế tuần hoàn và phát triển bền vững; 7. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân và vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội trong phát triển ngành năng lượng.

Tỉnh uỷ giao Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì, phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy và các cơ quan liên quan thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch này; tham mưu việc tổ chức sơ kết, tổng kết, định kỳ báo cáo kết quả thực hiện với Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

                                                                                            Hoàng Minh Luỹ