Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 
-A A +A

Sở Khoa học và Công nghệ triển khai công tác Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật Quí I năm 2020

Thực hiện Kế hoạch Tuyên truyền phổ biến Giáo dục pháp luật năm 2020. Sở Khoa học và Công nghệ đã ban hành Kế hoạch và triển khai tuyên truyền giáo dục pháp luật bằng nhiều hình thức: Tuyên truyền trực tiếp thông qua các kỳ giao ban, hội nghị của cơ quan; tuyên truyền thông qua Trang thông tin điện tử của Sở Khoa học và Công nghệ,..

Trong Quí I năm 2020, Nội dung tuyên truyền gồm văn bản Quy phạm pháp luật của Trung ương, của tỉnh mới ban hành và có hiệu lực thi hành; các văn bản chỉ đạo, gồm: Luật Phòng chống tác hại rượu, bia ngày 14 tháng 6 năm 2019; Nghị định số 24/2020/NĐ-CP ngày 24/02/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều Luật Phòng, chống tác hại rượu, bia; Nghị định số 10/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt; Nghị quyết số 13/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định nội dung và mức chi hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Nghị Quyết số 14/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của HĐND tỉnh quy định nội dung và mức chi thực hiện hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Công điện số 121/QĐ-TTg ngày 23/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra; Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra; Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 31/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống trước các diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Coro gây ra;  Các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý trong lĩnh vực KHCN,…

Việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật nhằm nâng cao kiến thức pháp luật cho công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị tiếp cận, nắm bắt kịp thời chủ trương đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước để áp dụng vào thực tiễn tại đơn vị. Nâng cao hiểu biết pháp luật và ý thức tự giác chấp hành pháp luật đối với toàn thể công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị góp phần giữ vững an ninh chính trị và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

   Triệu Thị Hải